Кваліфікаційна характеристика співробітників юридичної служби.

Приймаючи на роботу юрисконсульта необхідно орієнтуватися на кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до посади. Так, на посаду керівника даної служби можуть претендувати особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. На посаду головного (провідного) юрисконсульта мають право претендувати особи, що мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом. Для головного спеціаліста стаж роботи у державній службі у сфері правової діяльності на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або в сфері правової діяльності на посаді провідного спеціаліста на держаних підприємствах не менше 5 років. Для провідного спеціаліста стаж роботи в державній службі у сфері правової діяльності на посаді спеціаліста і категорії не менше 2 років або в сфері правової діяльності на державних підприємствах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. Кандидатами на посаду юрисконсульта (I, II категорії) можуть бути особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом. Для спеціаліста І категорії стаж роботи в державній службі на посаді спеціаліста II категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста II категорії в інших сферах економіки не менше 5 років. Для спеціаліста II категорії стаж роботи в державній службі на посаді спеціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста в інших сферах економіки не менше 2 років. Для спеціаліста стаж роботи за фахом не встановлюється. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
Чіткості та раціональності в роботі юридичної служби можна досягти тільки в разі правильного її планування. Порядок розробки планів діяльності юридичних служб визначається методичними рекомендаціями щодо організації роботи юридичної служби на підприємствах, які розробляє і затверджує Міністерство юстиції України. Плани, як правило, складають на місяць, квартал і рік, що відповідає термінам планування господарської діяльності підприємства - це так звані поточні плани. Перспективні плани складають на термін понад рік. Кожна галузь має певну специфіку правової роботи, тому не існує єдиних вимог до змісту плану роботи юридичних служб, але основні розділи плану мають бути такими: організація господарських зв’язків, договірна і претензійне позовна робота, аналіз її результатів, звітність; забезпечення законності трудових правовідносин, укріплення дисципліни, боротьба з безгосподарністю, втратами, розкраданням матеріальних та грошових цінностей; розробка і впровадження заходів забезпечення якості продукції, виконуваних робіт; планове забезпечення організації управління праці, заробітної плати, соціального розвитку; забезпечення законності актів, що видаються, правова експертиза; * правова інформація, правове виховання і правова профілактика. При плануванні правової роботи необхідно враховувати її обсяг і характер, кількість юристів та їхню кваліфікацію. Розроблюючи плани роботи юридичної служби, необхідно також суворо дотримуватись таких вимог: безперервності планування; об рання основного напрямку в роботі, пов'язаного зі специфікою діяльності підприємства; комплексності, оперативності, реальності заходів; здійснення контролю за виконанням планових заходів, перевірки їх ефективності. Розподіл обов'язків працівників юридичних служб може проводитися в залежності від складності правової роботи. Існує особливо складна робота, підвищеної та середньої складності робота. До особливо складної відноситься робота, виконання якої вимагає від спеціаліста знань не тільки по своїй спеціальності, але й вміння орієнтуватися в суміжних галузях господарської діяльності. Спеціаліст, що виконує ці роботи, повинен володіти великим досвідом та знаннями, для використання резервів виробництва і підвищення його ефективності, мати навики організації впровадження новітніх технологій. Робота підвищеної складності це ті різноманітні роботи, виконання яких повинно здійснюватися, як правило, самостійно на основі загальних вказівок керівництва.
Спеціаліст, який їх виконує, повинен володіти глибокими професійними иавиками і мати необхідний практичний досвід. До робіт середньої складності відносяться ті, що повторюються в межах регламентованого завдання, в якому визначаються можливі методи вирішення задач, що стоять перед робітниками, а також вказуються керівні та нормативні матеріали, що необхідні в процесі праці. Функції потрібно розподіляти так, щоб у кожного юрисконсульта були у провадженні окремі вузлові питання (наприклад, здійснення претензійно-позовної роботи), а також конкретні ділянки поточної роботи: кодифікація чинного законодавства, складання звітності тощо. За юрисконсультами можуть бути закріпленні відділи, цехи, інші структурні підрозділи підприємства залежно від структури господарського органу, організація роботи юридичної служби якого розглядається. Розподілені між юрисконсультами обов'язки закріплюються спеціальним документом і затверджуються керівником підприємства. За основу при його розробці можна взяти вже знайомий Довідник типових професійних характеристик державних службовців. У ньому є розподіл обов'язків працівників юридичної служби в залежності від посади та кваліфікаційного рівня працівника даного структурного підрозділу. Діловодство - це робота, пов'язана з обліком, реєстрацією, контролем за виконанням та збереженням документів. Розвиток господарства в Україні, перебудова управління ним і всією економікою викликали збільшення потоків управлінської інформації, обсягу документів, що видаються, і внесення змін у чинні законодавчі акти. Цей процес особливо характерний для діяльності юридичних служб. Основну роботу з діловодства виконують спеціальні структурні підрозділи апарату управління підприємства (загальний відділ, канцелярія, секретаріат тощо). Однак діловодством займається і юридична служба, опрацьовуючи велику кількість різних документів. Правильне ведення діловодства дає можливість зорієнтуватись в усіх питаннях, що їх розглядає юридична служба, швидко підготувати довідку, зробити висновки та огляди. Юридична служба одержує велику кількість офіційних документів, готує претензійно-позовні та інші необхідні матеріали. Недотримання термінів оформлення документів або їх порушення призводить до негативних наслідків, наприклад накладання штрафу. Основними умовами раціональної роботи з документами є їх чітка систематизація, закріплена в номенклатурі справ (номенклатура справ цв систематизований перелік найменувань справ у діловодстві з визначенням термінів їх зберігання). Номенклатура має п'ять граф. У графі 1 зазначається порядковий номер справи. У графі 2 проставляється умовне позначення структурного підрозділу, що веде цю справу, його порядковий номер - разом цв визначає індвкс справи. У графі З подається найменування справ. У графі 4 визначаються терміни зберігання справ, а у графі 5 даються пояснення до найменувань справ і термінів їх зберігання. Метою організації діловодства є максимальне зменшення обсягу паперів і ширше використання технічних засобів отримання й обробки інформації, розробка і використання типових форм документів і встановлення чіткого порядку їх оформлення та проходження на підприємстві, розробка і використання найраціональнішої системи обліку документів, що надходять та відсилаються, забезпечення систематичного контролю за рухом претензій, позовів, справ у судах, розробка номенклатури справ з виокремленням питань, що входять до компетенції юридичної служби. Юридична служба у діловодстві користується журналами: реєстрації претензій, висунутих підприємством, реєстрації претензій, висунутих до підприємства, обліку договорів з постачальниками, обліку договорів зі споживачами тощо. Крім того, у діловодстві ведуться спеціальні справи, відповідно до номенклатури вкладаються накази вищих організацій; роз'яснення та інструктивні листи Вищого господарського суду України, копії положень про підприємство і структурні підрозділи, плани роботи відділу і юрисконсультів, матеріали перевірок правової роботи у структурних підрозділах та деякі інші. Зазначені документи зберігаються в юридичній службі впродовж року, після чого передаються до архіву підприємства. Цьому передує експертиза цінності документів, яку проводить комісія, призначена керівником підприємства.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Кваліфікаційна характеристика співробітників юридичної служби.:

 1. Сучасна роль кадрової служби в управлінні персоналом організації. Вимоги до співробітників кадрових служб і їхні основні функції.
 2. Відповідальність працівників юридичної служби.
 3. Поняття правової роботи та юридичної служби.
 4. Правовий статус працівників юридичної служби
 5. Перевірка діяльності юридичної служби як одна з основних найефективніших форм контролю за правовою роботою.
 6. З. Етапи становлення і розвитку юридичної служби.
 7. 12. Обов'язки юридичної служби підприємства.
 8. 27. Критерії оцінювання діяльності юридичної служби.
 9. Контроль юридичної служби за додержанням встановленого законодавством порядку приймання продукції.
 10. Роль юридичної служби у зміцненні законності на підприємстві.
 11. Вимоги, що висуваються до керівників і працівників юридичної служби.
 12. Робота юридичної служби, пов'язана з підвищенням якості продукції.