Задать вопрос юристу

§8. Форми правління: поняття, види.

Форма державного правління — це організація вищих органів державної влади, характер і принципи їх взаємодії з іншими орга­нами держави, з політичними партіями, класами і соціальними групами. За формами правління всі держави поділяють на дві великі гру­пи: - монархії; - республіки.
Монархія — це така форма правління, при якій повноваження верховної влади належать одній особі: коро­лю, царю, султану, шаху, імператору і т.п. При такій формі прав­ління вся вища законодавча, виконавча і судова влада належать монарху. Влада монарха передається, як правило, у спадщину. Іноді монарх може обиратися. За свою державну діяльність монарх ні перед ким не звітується і не несе юридичної відпові­дальності. Як правило, такі монархи несуть відповідальність тільки перед Богом. Всі монархії поділяються на: абсолютні, обмежені, дуалістичні, теократичні, станово-представницькі. При абсолютній монархії влада монарха не обмежена і має всі характерні риси, які викла­дені у визначенні. Такі монархії були найбільш розповсюджені в епоху рабовласництва і феодалізму. Сьогодні їх залишилось дуже мало, зокрема в Марокко, Арабських Еміратах, Кувейті та ін. В останнє століття найбільш поширеними є обмежені монархії. Іноді їх називають парламентськими або конституційними. Вони характеризуються тим, що влада монарха обмежена парламен­том або конституцією. За таких форм правління монарх — глава держави, але він може суттєво впливати на законодавчу діяльність парламенту і на формування ним уряду. Іноді монархічна форма правління має формальний характер. До обмежених монархій відносяться Іспанія, Швеція, Японія, які ще можна назвати кон­ституційними монархіями. До парламентських монархій можна віднести Англію. Дуалістична монархія — це така форма правління, коли мо­нарх — глава держави сам формує уряд і призначає прем'єр-міністра. В такій монархії діє два вищих державних органи — монарх і уряд на чолі з прем'єр-міністром. В ній можуть існувати і інші вищі державні органи, зокрема судові. Теократична монархія — це така форма правління, коли абсо­лютна влада релігійного лідера зливається з державною владою. Релігійний лідер є одночасно і главою держави. Наприклад, Ватикан, Тибет.
Станово-представницька монархія характеризується тим, що поряд з монархом — главою держави існує який-небудь дорад­чий представницький орган певних класів або всього населення. До таких держав можна віднести Росію до 1917 р., Польщу в XVII— XVIII століттях. Республіка — це така форма правління, при якій повноваження вищих державних органів здійснюють представницькі виборні органи. Республіки не мають монарха. В республіці вищі представницькі органи і їх вищі посадові особи обираються на певний строк. Вони періодично змінюються, переобираються. За свою діяльність вони звітують перед народом і несуть юридичну відповідальність (конституційну, кримінальну, цивільну, адміністративну і дис­циплінарну). Республіки як форми правління почади інтенсивно виникати після буржуазних революцій в XVI—XVII століттях і є доміную­чою формою правління в сучасний період. Нині всі республіки поділяються на три види: президентська республіка, напівпрезидентська (або змішана), парламентська. Їх назви в певній мірі умовні, разом й тим кожна з них має свою специфіку. Існували та існують і інші види республік: Радянська республіка. Народ­но-демократична республіка, республіка Паризька Комуна, ісламські республіки і інші. Президентська республіка характеризується тим, що президент обирається всім населенням, так як і парламент. В такій рес­публіці президент формує і очолює уряд, є главою держави і формально не підзвітний парламенту. Наприклад, у США, Мек­сиці, Іракці. Напівпрезидентська або змішана — це така республіка, коли президент — глава держави обирається народом, так як і парла­мент. В такій республіці уряд обирається (призначається) парламентом за рекомендацією президента. Уряд підзвітний одночас­но президенту і парламенту. Президент не очолює уряд і не несе юридичної відповідальності за його діяльність. Наприклад, Фран­ція, Фінляндія, Україна, Російська Федерація. Парламентська республіка характеризується центральним ста­новищем парламенту (законодавча влада), який обирає главу держави — президента і уряд — виконавчу владу. Вони підзвітні парламенту. Іноді президент не обирається, і главою держави стає прем'єр-міністр. Наприклад, Італія, ФРН.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання на іспит “Теорія держави і права”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме §8. Форми правління: поняття, види.:

 1. Розкрийте поняття форми державного правління та назвіть його види.
 2. §9. Форми державного устрою: поняття, види.
 3. § 34. Поняття реалізації норм права, її форми і види.
 4. 79.Поняття та види акредитивної форми міжнародних розрахунків
 5. Розкрийте поняття форми державного (політичного) режиму та назвіть його види.
 6. Розкрийте поняття форми державного (територіального) устрою та назвіть його види.
 7. 92.Особливості управління в сфері забезпечення екологічної безпеки: поняття, специфічні ознаки, види та правові форми.
 8. 34. Основні форми правління.
 9. 35. Форми правління та їх співвідношення з політичними режимами.
 10. 39. Поняття контролю. Основні функції, етапи, види, форми і методи контролю навчання.
 11. 27. Форми державного правління: світовий і вітчизняний досвід.
 12. 39.Поняття контролю. Основні функції, етапи, види, форми і методи контролю навчання.
 13. 52.Форми державного правління та форми державного устрою.
 14. ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА РІЗНОВИДИ
 15. 34) Форми державного правління та державного устрою. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.
 16. 36. Форми державного правління й державно-територіального устрою
 17. 147. Вчення Аристотеля про «правильні» і «неправильні» форми державного правління і дайте коротку характеристику кожної з них.
 18. 47. Форми державного правління та державного устрою.
 19. ФОРМИ І ВИДИ ВИНИ, КРИТЕРІЇ І ЗНАЧЕННЯ ЇХ ВИДІЛЕННЯ.
 20. Поняття працевлаштування. Правові форми працевлаштування. Поняття підходящої роботи.