56 Сутність та види структури економіки.

Співвідношення, які відбивають взаємозв'язки та взаємозалежності між окремими частинами економіки в процесі розвитку, характеризуються поняттям структури економіки. Структура економіки — багатопланове поняття, яке відображає співвідношення різних елементів економічної системи.
Залежно від характеру елеметів та змісту економічних явищ, зв'язки між якими відображаються в пропорціях на макроекономічному рівні розрізняють такі основні види структурних співвідношень: відтворювальні, сощальні, галузеві, регіональні. зовнішньоекономічні.У структурній характеристиці економіки особлива роль належить пропорціям відтворення. Ці пропорції відображають можливості економічного зростання промислового виробництва та його ефективності Відтворювальні пропорції характеризують співвідношення: між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предмелв споживання, між заміщенням використаних засобів ви­робництва та новоствореною вартістю, між споживанням та нагромадженням. між виробничими галузями та інфраструктурою. До основних вартісних пропорцій, що характеризують розвиток економіки на всіх стадіях процесу відтворення,належать співвідношення: між заміщенням використаних засоб1в виробни­цтва (фондом зам1щення) та новоствореною вартістю (чистою продукцією), між нагромадженням (фондом нагромадження) та споживанням (фондом спожи-вання). Визначальна роль, у структурній характеристиці економіки належить галузевій структурі Характер галузевої структури економіки пов'язаний із сучасним станом суспільного поділу праці, тобто з процесами диференціації та інтеграції в структурних перетвореннях промисловост на шляху від централизова­ної до ринкової економіки. Територіальне розміщення основних елементів того чи то­го міжгалузевого комплексу, різно-манітність цих елементів, а також їхні зв'язки з певною геоси-стемою країни (геосистема вклю-чає системи розміщення насе-лення, техніко-економічну та соціальну інфраструктуру, систе-ми природокористування та захисту природи) формують економічну основу регіональної структури економіки. Соціальна структура відображає розподіл народ­ного господарства за фор-мами власності, за організаційно-правовими формами підприєм-ництва, за рівнем доходів певних верств населення. Своєрідним дзеркалом стану економіки є структура зовніш­ньої торгівлі. Для індустріально розвинутих країн характерна ви­сока питома вага експорту промислової продукції, особливо кінцевої, з високим технологічним рівнем, науко-місткої. В експорті більшості країн, що розвиваються, переважають сировина та ма­теріали. Інду-стріально розвинуті країни імпортують переважно сировину, енергоносії, продукти екологічно шкідливих вироб­ництв, облад-нання, машини, транспортні засоби
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 56 Сутність та види структури економіки.:

 1. 56. Сутність та види структури економіки.
 2. 97. Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку: сутність, структура та етапи економічних змін, викликаних монетарними імпульсами.
 3. 5.СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ :»ДЕРЖ. ВТРУЧАННЯ В ЕКОНОМІКУ», «ДЕРЖ. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ» ТА «ЕКОНОМ. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ».
 4. Сутність і ознаки змішаної економіки
 5. Сутність перехідної економіки.
 6. 9. Сутність правового регулювання економіки.
 7. 77.Сутність активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Переваги і недоліки методів активного навчання економіки, сфери їх застосування. Фактори, що підвищують ефективність застосування активних методів навчання економіки.
 8. 54. Сутність і ознаки змішаної економіки.
 9. 97.Сутність, причини та наслідки глобалізації світової економіки
 10. 77. Сутність активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Переваги і недоліки методів активного навчання економіки, сфери їх застосування. Фактори, що підвищують ефективність застосування активних методів навчання економіки.
 11. 30. Сутність банку як суб’єкта економіки, його функції.
 12. 91. Сутність знання та його види
 13. 42. Інфляція: сутність, причини та види.
 14. 60. Сутність, цілі та види грошових реформ.
 15. 6. Сутність, суб'єкти і об'єкти державного регулювання економіки
 16. 13.Кадрова політика: ії сутність, фактори та види
 17. Сутність поняття «лідерство». Види влади.
 18. 28.Сутність та види грошових реформ.
 19. 67.Сутність валютного курсу та його види.
 20. Сутність витрат виробництва та їх види.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -