59 Роль держави в інвестиційній сфері

Важлива роль в організації інвестиційної діяльності належить державі. Державна ін­вестиційна політика — це комплекс право­вих, адміні-стративних та економічних захо-держави, спрямованих на поширення та активізацію інвестицій- них процесів.
Аналіз світової практики інвестиційних процесів дає| можливість виділити два типи державної інвестиційної політики: пасивну та активну. Пасивна державна інвестиційна політика полягає в тому, що держава застосовує методи переважно правового та економічного характеру, обмежуючи безпосереднє адміністративне втручання в інвестиційні процеси до мінімуму. У разі активної дер­жавної Інвестиційної політики держава широко застосовує всі види методів і часто сама стає інвестором. В основу державного регулювання інвестиційної діяльності було покладено такі принципи: — послідовна децентралізація інвес-тиційного процесу; —збільшення частки внут-рішніх (власних) коштів суб'єк-тів господарювання у фінансові інвестиційні проекти; ——перенесення центру ваги з безповоротного бюджетного фі­нансування у виробничій сфері на кредитування; — виділення бюджетних коштів переважно для реалізації державних пріоритетів, програм (проектів), спрямованих на здій­снення структурної перебудови економіки; — фінансування об'єктів, будівництво яких починається за рахунок бюджетних коштів, як правило, на конкурсній основі; — надання переваги раніше розпочатому будівництву, техніч­ному переобладнанню та реконст-рукції діючих підприємств; — здійснення відповідними державними організаціями конт­ролю за цільовим використанням централізованих інвестицій; —розширення змішаного фіна-нсування інвестиційних проектів; —удосконалення нормативної та правової бази з метою збільшення обсягів залучення Ін-вестицій; — запровадження системи страхування інвестицій.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 59 Роль держави в інвестиційній сфері:

 1. 59. Роль держави в івестиційній сфері.
 2. Кошторисна документація в інвестиційній сфері.
 3. Загальні положення проектування в інвестиційній сфері.
 4. Склад проектної документації в інвестиційній сфері.
 5. 12. Інвестиційні бюджети, платіжний календар, інвестиційна модель та їх роль в інвестиційному плануванні.
 6. 67. Основні напрямки і форми участі держави та органів місцевого самоврядування у сфері господарювання
 7. 98, 99. Особливості розслідування шахрайства у банківській сфері, у кредитній сфері.
 8. 62 Роль держави в створенні грошей.
 9. 2. Роль держави у творенні грошей
 10. 43. Ек функції держави та її роль в ек-ному розвитку.
 11. 85 Роль української діаспори у розбудові держави
 12. Інвестиційні ресурси та їх класифікація.
 13. 45) функції і роль банківської системи в економіці держави
 14. 68. Роль держави у становленні підприємницького середовища
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -