60. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулюван-ня

інвестиційної діяльності. Податкове регу-лювання інвестиційної дія­льності забезпечує спрямування інвестицій у пріоритетні сфери економіки встановлен­ням від-повідних податкових ставок та по­даткових пільг.
Було зроблено загальний висно­вок: пожвавлення ділової, передусім інвестиційної активності, можна досягти радикальним полег-шенням податкового тягаря, точніше - оптимальним оподат-куванням. До методів податкового стимулювання інвестиційних проце­сів насамперед належить пільгове оподаткування прибутку. Ме-тоди податкового регулювання інвестиційних процесів можна поділити на чотири групи: 1) запровадження диферен-ційованих ставок оподатку-вання; 2) звільнення від сплати податку на певний строк; 3) зменшення бази оподат-кування; 4) усунення подвійного оподат-кування. Бюджетні методи регулювання для України мають особливе значення, оскільки ринок Ін­вестиційних ресурсів недос-татньо сформо­ваний, існує гіпер-трофована структура економіки, надмірна диференціація технічного рівня виробництв, висо­кий рівень монополізації, незамкненість на внутрішній ринок виро­бничих циклів, банки майже не здійснюють довгострокового креди­тування, а власних інвестиційних коштів підприємствам бракує. Для збільшення бюджетного інвестування необхідно рефор-мувати структуру бюджетних видатків, зменшуючи при цьому витрати дотаційного характеру і відповідно збільшуючи фінансу-вання інвестиційно-інноваційних програм. З цією метою в поточний бюджет країни доцільно ввести окремою статтею бюджет розвитку, основним завданням якого є фінансування державних інвестиційних проектів. Джерелом поповнення бюджету розвитку можуть бути кредити міжнародних організацій, кредити Нацбанку, виплати за раніше наданими позиками, надходження від випуску в обіг довгострокових інвестиційних облігацій з доходом, який гарантується заставою конкретного майна, що перебуває в державній власності. Істотним чинником активізації інвестиційних процесів є гро­ шово-кредитна державна політика. Така політика впливає на ін­ вестиційні умови, регулюючи грошовий обіг та роботу банківської системи, яка мультиплікативно створює грошові кошти. На­ ціональний банк залежно від стану економіки здійснює кредитну експансію чи кредитну рестрикцію. Кредитна експансія проводиться в період економічного спаду для стимулювання економічного розвитку. Політика кредитної рестрикції проводиться з метою отримання інвестиційної активності.Подорожчання кре-дитних| ресурсів примушує інвесторів вкладати кошти в найбільш ефек|тивні, прибуткові проекти.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 60. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулюван-ня:

 1. 60. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулювання інвестиційної діяльності.
 2. 39. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулювання інвестиційної діяльності.
 3. 24. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом: грошовий обіг, кредитний оборот, фіскально-бюджетний оборот.
 4. 32. Грошово-кредитна (монетарна) та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошової сфери.
 5. Визначення суми податкового та грошового зобов'язання. Строки сплати податкових зобов'язань.
 6. 84. Грошово-кредитний мультиплікатор, його суть і роль у формуванні пропозиції грошей. Учасники грошово-кредитного мультиплікатора.
 7. 53. Грошово-кредитна політика як механізм регулювання грошового ринку та економіки. Дискусії щодо місця фінансово-бюджетної та грошово- кредитної політики в регулятивному механізмі.
 8. Виконання податковго зобов'язання. Податковий борг. Податкове повідомлення-рішення. Податкова вимога.
 9. Джерела сплати грошових зобов'язань, або погашення податкового боргу платниківподатків. Зміст податкової застави.
 10. 43.Фискально-бюджетная политика и денежно-кредитная политика в систем государственного регулирования рыночной экономики. «Сеньераж» и монетизация бюджетного дефицита.
 11. 3. Грошово-кредитна політика
 12. 53.Методи грошово-кредитного регулювання
 13. 39. Грошово-кредитний мультиплікатор.
 14. 53. Методи грошово – кредитного регулювання.
 15. 31. Теоретичні основи та мета грошово-кредитне регулювання.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -