69. Методи та засоби державного регулювання підприємництва.

На нинішньому етапі розвитку України, коли трансформацій­ний спад поступово змінюється структурною перебудовою, пара­лельно з процесами становлення підприємницького сектору відбу­вається формування механізму його державного регулювання.
Тобто державна підприємницька політика ще перебуває в зародко­вому стані і є так само недосконалою, як і всі інші інструменти ре­гулювання. Важливою складовою механізму державного регулювання підприємництва має стати система його державної підтримки, створення якої нині проголошується як запорука поліпшення стану в усіх сферах соціально-економічного життя суспільства Економічний зміст державної підтримки полягає в розробці та реалізації системи державних програм науково-технічного, ре­сурсного, фінансового, консультативного, кадрового та іншого сприяння розвитку підприємництва. Державні програми підтримки можуть виконуватись централь­ною чи місцевою владою, суспільними (некомерційними) струк­турами або через приватні організації, яким для цієї мети надаю­ться державні субсидії. На жаль, можливість регіоналізації втілення таких програм у перехідних економіках є досить сумнівною: місцева влада, як правило, не має потрібного досвіду, негативно ставиться до но­вонародженого підприємництва, є корумпованою та надто забю­рократизованою. Через це значно доцільніше доручити функції підтримки підприємництва самому приватному сектору (принайм­ні в більшій частині). Така практика є досить поширеною в усьому світі. За державою залишатиметься формування тих невід'ємних елементів соціально-економічного простору, які підприємниць­кий сектор не спроможний створити самостійно, а саме: — нормативно-правового (адміністратив-ного) забезпечення (законодавче забеспечення, нормативне регулювання, адміністративне регулювання) (держ.реєстрація підпр., ліцензування підпр. діяльності, сертифік. та стандартиз., дерегулювання підприємства); — інституціональних засад розвитку бізнесу (наявність організаційної структури; ринко­вої інфраструктури; інформаційно-консуль­таційне забезпечення підприємництва; кад­рове забезпечення; науково-методичне забезпечен-ня; моніторинг державної підтримки. ); функціональних (цільових) форм державного регулювання(матеріально-технічна підтримка; науково-технічна (інновацій­на) підтримка ; фінансове-інвестицій на підтримка; подат­кове регулювання та сприяння самофінансуванню бізнесу: зов­нішньоекономічне регулювання та захист національних під­приємств; екологічне регулювання бізнесу.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 69. Методи та засоби державного регулювання підприємництва.:

 1. 48. Методи та засоби державного регулювання підприємництва.
 2. 81. Засоби та методи державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.
 3. 46. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.
 4. 67. Підприємництво як об?єкт державного регулювання.
 5. 50. Приватизація як фактор державного регулювання. підприємництва.
 6. 70. Приватизація як чинник державного регулювання підприємництва.
 7. 97. Засоби державного регулювання підприємницької діяльності
 8. 73. Засоби та методи економічного регулювання.
 9. 91. Засоби та методи екологічного регулювання.
 10. 4. Методи (інструменти) державного регулювання економіки.
 11. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.
 12. 58. Форми і методи державного регулювання цін.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -