27. ДПЕСР України як форма макроекономі-чного планування.

В Україні макроеконом планування здшснюеться у формі розробки та реалізацп Державної програми економічного і соці-ального розвитку України (ДПЕСР). ДПЕСР України — це комплексна система щлей та стратегії вирішення економічних і соціальних проблем, а також конкретн! заходи держави, спрямовані на досяг-нення [ реал1зацто таких.
Держ програми економ1чного 1 остального розвитку треба розробляти на довго-, середньо- та короткострокову перспективу. ДПЕСР Украти на довгострокову перспективу мае охоплю-вати перюд 10—15 роюв з коригуванням \ продовженням плано­вого горизонту кожні 5 рок1в. У цій програм! визначаються можливість и прюритети сощально-економ1чного розвитку та концептуальш положения щодо 1'хнього досягнення та реал1зацп. ДПЕСР УкраЧни на середнъострокову перспективу (3—5 ро-к1в) мае щороку коригуватися и м1стити обгрунтування щлей та прюритет1в соц1ально-економ1чно'1 полггики держави, напрями 1'х реал1зацп, найважливіши завдання, які потр1бно вир1шити на державному р1вні. ДПЕСР Украти на короткостроковий перюд (1 р1к) розроб-ляють щор1чно паралельно з проектом Державного бюджету Украши. У програм^ вщображаються: анал1з стану економ1ки; цілі, пр1оритети та завдання розвитку; макроеконом1чн1 показники 1 пропорц; основш напрями розвитку галузей економ1ки та струк­турно!' перебудови, параметри сощального розвитку, заходи у сфер! зовтшньоеконом1чно'1 д1яльност1, охорони навколишнього природного середовища ; форми та засоби державного ре-гулювання економ1ки. Розробка ДПЕСР України на наступний р1к зд1йснюеться в такій послвдовност!: 1. Аналіз стану економіки і прогноз очікування виконання плану та бюджету за попередній рік. 2. Розрахунки макроекономічних показників, моделювання макроекономічних пропорцій, планування доходів і витрат Державного бюджету і державних позабюджетних фондів. 3. Планування державних потреб у продукції 4. Підготовка проектів державних контрактів з підприємствами установами та організаціями на поставку продукції для задоволення державних потреб. 5. Розробка проектів галзевих та регіональних соціально-економічних програм. 6. Формування механізму аналізу цілей і завдань державного плану ЕСРУ. 7. Розробка проекту ДПЕСРУ. 8. Проект державного плану розробляється КМУ і у встановленому порядку виноситься на обговорення ВРУ.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 27. ДПЕСР України як форма макроекономі-чного планування.:

 1. 27. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування.
 2. 15. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування
 3. Функція стратегічного планування Президентом України
 4. Сутність стратегічного планування. Цілі та принципи стратегічного планування. Бар’єри для стратегічного планування.
 5. §11. Форма держави Україна.
 6. Перехід від стратегічного планування до стратегічного менеджменту. Моделі стратегічного планування. Характеристика моделей стратегічного планування.
 7. 14. Суть та функції макроекономічного планування, директивне та індикативне планування
 8. 26.Сутність макроекномічного планування, директивне та індикативне планування .
 9. 3. Історичні типи і форми кримінального процесу. Основні риси обвинувачувального, інквізиційного, змагального і змішаного процесів. Форма кримінального процесу України. Поняття, значеннякримінально-пропесуальної форми. Диференціація форм кримінального судочинства України.
 10. 65) Україна в системі міжнародних політичних відносин (Україна, СНД, Україна-Європа, Україна-США).
 11. 23. Планування банківських продуктів як елемент планування комплексу маркетингу.
 12. Поняття і значення планування розслідування. Принципи, види і технологія планування розслідування.
 13. Підходи до формування стратегічного плану. Планування від "досягнутого", оптимізаційне та адаптивне планування.
 14. Роль та значення планування в роботі менеджера. Правила планування робочого дня менеджера.
 15. 26.Сутність макроекономічного планування, директивне та індикативне планування.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -