65. Державне регулювання інноваційних процесів.

Інновація — це кінцевий результат впро­вадження досягнень НТП з метою отриман­ня економічного, соціального, екологічного, науково-технічного або іншого ефекту. Ін­новації втілюються у вигляді нових технологій, видів продукції, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень вироб­ничого, фінансового, комерційного та іншого характеру.
Інноваційний про­цес складається з таких взаємозумовлених стадій: виникнення ідеї, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дос­лідно-конструкторські розробки, дослідне виробництво, спожи­вання. У загальному ви­гляді інноваційний процес можна вважати способом задоволення суспільних потреб на основі впровадження досягнень науки і технології. Інноваційний процес охоплює невиробничу сферу, сферу ма­теріального виробництва та сферу експлуатації. Розрізняють три форми інноваційного процесу: * простий внутрішньоорганізаційний (натуральна форма); * простий міжорганізаційний (товарна форма); * розширений. Видами інноваційної діяльності є: • випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології; • прогресивні міжгалузеві структурні зміни; • реалізація довгострокових науково-технічних програм з три­валими термінами окупності; • фінансування фундаментальних досліджень для досягнення якісних змін у стані продуктивних сил; • розробка та впровадження нової ресурсозберігаючої техно­логії, яка призначена для поліпшення соціального та екологічно­го стану суспільства.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 65. Державне регулювання інноваційних процесів.:

 1. 44. Державне регулювання інноваційних процесів.
 2. 7. Державне регулювання інтеграційних процесів.
 3. 6. Особливості державного регулювання трансформаційних процесів в Україні.
 4. 45. Ефективність державної підтримки інноваційних процесів.
 5. 66. Ефективність державної підтримки інноваційних процесів.
 6. 8. Роль інноваційних процесів в антикризовому управлінні
 7. 66. Ефективність держав­ної підтримки інноваційних процесів
 8. 65. Держ. регулювання інноваційних процессів.
 9. 64. Рівні регулювання процесів міжнародної трудової міграції
 10. Державна інноваційна політика: цілі і завдання.
 11. Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу та необхідність державного регулювання розподілу доходів.
 12. 48. Методи регулювання соціально-економічних процесів в регіоні.
 13. 61. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
 14. 44. Методи державного регулювання валютних курсів. Валютна політика і валютне регулювання в Україні.
 15. 2. Моделі та концепції державного регулювання економіки.
 16. 81.Державне регулювання суспільного відтворення та його форми.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -