82.Місц. бю­дже­ти як фін. ос­но­ва соц-­ек. роз­в. ре­го­нів.

Склад. елем. ДРЕП є держ. рег. фі­нан­с. по­л-­ка (ДРФП), тоб­то сук-сть держ. фі­нан­си. за­хо­дів для роз­в'я­зан­ня фі­нан­си. про­блем ре­гі­о­нів. ДРФП пе­ред­ба­чає ни­з­ку за­хо­дів що­до вдо­с­ко­на­лен­ня про­по­р­цій роз­по­ді­лу до­хо­дів і ви­да­т­ків зве­де­но­го бю­дже­ту між Держ.
бю­дже­том і місц. бю­дже­та­ми від­по­ві­д­но до ком­пе­те­н­ції, ф-цій та обо­в'я­з­ків, які ви­ко­ну­ють центр. та місц. ор­га­ни держ. ви­кон. вла­ди й ор­га­ни місц. са­мо­вря­ду­ван­ня. Про­ве­ден­ня ДРФП пе­ре­дб. за­сто­сув. від­по­ві­д­ної си­с­те­ми бю­дж. ре­гу­люв., зба­ла­н­сув. до­хо­дів і ви­трат на всіх рі­в­нях бю­дж. си­с­те­ми з ура­хув-­ням рі­в­нів за­без­п-­ня те­ри­то­рій кра­ї­ни об'­єк­та­ми соц. ін­фра­стр-­ри та за­сто­сув. фі­нан­с. но­р­ма­ти­вів за­без­пе­че­но­с­ті по­треб на­се­лен­ня. Че­рез місц. бю­дже­ти до на­сел. до­во­дять­ся кі­н­це­ві рез-­ти ви­ро­бн-­ва, роз­по­діл. суп. фо­н­ди спо­жив. між окре­ми­ми вер­с­т­ва­ми на­сел., фі­нан­си. роз­в-к га­лу­зей ви­робн. сфе­ри пе­ре­до­в­сім місц. та харч. про­ми­с­ло­во­с­ті, ко­му­на­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва. Осн. фу­н­к­ці­ми місц. бю­дже­тів є: •форм. грош. фо­н­дів для за­без­печ. ді­я­ль­но­с­ті місц. ор­га­нів вла­ди; •ро­з­по­діл і ви­ко­рист. грош. ко­ш­тів між га­лу­зя­ми ек-­ки; •ко­н­т­роль за фі­нан­с.-­го­с­под-­кою ді­я­ль­ні­с­тю під­пр-в, ор­га­ніз-й, уста­нов, під­ві­до­м­чих ор­га­нам місц. са­мо­вря­ду­ван­ня. До­хо­ди місц. бю­дж. форм. за рах-к вла­с­них і ре­гу­лю­ю­чих дже­рел до­хо­дів. Вла­с­ні до­хо­ди --означ.,що ко­ш­ти на­ле­жать су­б'єк­ту бю­дж. пра­ва або по­вні­с­тю, або у тве­р­до фі­к­сов. ча­с­т­ці і над­хо­дять до місц. бю­дж., об­ми­на­ю­чи бю­дже­ти ви­що­го рі­в­ня. Ре­гу­лю­ю­чі до­хо­ди охопл. всю сук-сть грош. ко­ш­тів, що пе­ре­да­ють­ся з держ. бю­дж. на мі­с­ця: про­це­н­ти від­ра­ху­вань від держ. по­да­т­ків, до­та­ції, суб­ве­н­ції, ко­ш­ти, отри­ма­ні з держ­бюдж. за вза­є­мо­ро­з­рах-­ми. Вла­с­ні до­хо­ди місц. бю­дж. форм. за до­пом. місц. по­да­т­ків і збо­рів. Усі чин­ні місц. по­да­т­ки і збо­ри мо­ж­на кла­си­фік. за дво­ма озна­ка­ми: за мех-­змом дії та за озна­кою по­датк. іні­ці­а­ти­ви.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 82.Місц. бю­дже­ти як фін. ос­но­ва соц-­ек. роз­в. ре­го­нів.:

  1. 168.Поясн, чому місц бюдж вваж фін основою місц самовряд
  2. 81.За­со­би та ме­то­ди ДР со­ц.-­ек. роз­ви­т­ку ре­гі­о­нів.
  3. 31.Стр-ра Держ. про­гра­ми ек. і соц. роз­в-­ку Укр.
  4. 17.Ф-ції місц держ адмін-й та органів місц самовряд-ня в сфері ДРЕ.
  5. 39.Як фін вплив на сусп вир-во, їх роль у ек та соц перерозподіл держ
  6. 35.Фін методи впливу на соц-екон перерозподіл, склад і характер.
  7. 19. Фін категорії на макро- і мікрорівнях. Фін на мікрорів. Сутн і признач фін суб’єктів господар
  8. 50.Визначте проблеми щодо фін забезпеч соц потреб держ в постіндустріальній екіці.
  9. Сутн та структура фін сист У. До якої сфери фін сист можна віднести фін держ установ?
  10. 33.В чому полягає сутн фін сист за її організац структурою? Органи управл і фін інстит, які забезп управл фін-ми в У,ф-ї.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -