74.Та­ри­ф­ні ме­то­ди держ рег-­ння зо­в­ні­ш­ньо­екон ді­я­ль­но­с­ті.

Ре­гу­лю­ван­ня зо­в­ні­ш­ньо­торг ді­я­ль­но­с­ті здій­с­ню­єть­ся за до­по­мо­гою ек та ад­мін ме­то­дів. Ек ме­то­ди, у свою чер­гу, по­ді­ля­ють­ся на та­ри­ф­ні й не­та­ри­ф­ні. Центра­ль­не мі­с­це в держ ре­гу­лю­ван­ні зо­в­ні­ш­ньої то­р­гі­в­лі на­ле­жить та­ри­ф­но­му ре­гу­лю­ван­ню, яке в Укра­ї­ні спи­ра­єть­ся на За­кон “Про єди­ний ми­т­ний та­риф”.
Ми­т­ний та­риф — це си­с­те­ма­ти­зо­ва­ний пе­ре­лік то­ва­рів із за­зна­чен­ням ми­та, яким во­ни об­кла­да­ють­ся під час пе­ре­ти­ну ми­т­но­го ко­р­до­ну кра­ї­ни. Ми­т­ні та­ри­фи роз­ро­б­ля­ють­ся за то­ва­р­ним кла­си­фі­ка­то­ром. Най­по­ши­ре­ні­шим кла­си­фі­ка­то­ром, що діє в між­на­ро­д­ній то­р­гі­в­лі, є так зва­на Га­р­мо­ні­зо­ва­на си­с­те­ма опи­су та ко­ду­ван­ня то­ва­рів. Ми­т­ні та­ри­фи скла­да­ють­ся з кон­к­ре­т­них ста­вок ми­та. Ми­то — це по­да­ток, який стя­гу­єть­ся ми­т­ни­ми ор­га­на­ми з то­ва­рів, що ви­во­зять­ся або вво­зять­ся на те­ри­то­рію кра­ї­ни. У міжн прак­ти­ці за­сто­со­ву­єть­ся екс­по­р­т­не, ім­по­р­т­не, тра­н­зи­т­не, ан­ти­де­м­пі­н­го­ве, ком­пе­н­са­цій­не та ін­ші ви­ди ми­та. Най­більш ши­ро­ко в про­це­сі дер­жа­в­но­го ре­гу­лю­ван­ня зо­в­ні­ш­ньо­то­р­го­ве­ль­них опе­ра­цій ви­ко­ри­с­то­ву­єть­ся ім­по­р­т­не (вві­з­не) ми­то; екс­по­р­т­не (ви­ві­з­не) ми­то за­сто­со­ву­ють ли­ше окре­мі кра­ї­ни пе­ре­ва­ж­но до то­ва­рів тра­диц екс­по­р­ту. Ве­ли­чи­на ми­та ви­зна­ча­єть­ся за до­по­мо­гою ста­вок, які по­ді­ля­ють­ся на ад­ва­ло­р­ні (про­це­н­т­ні), спе­ци­фі­ч­ні та ком­бі­но­ва­ні. Ад­ва­ло­р­на ста­в­ка вста­но­в­лю­єть­ся у ви­гля­ді про­це­н­та до ці­ни то­ва­ру, а спе­ци­фі­ч­на — у гро­шо­вій фо­р­мі на оди­ни­цю ма­си, об'­єму або кі­ль­ко­с­ті то­ва­ру. Ад­ва­ло­р­не та спе­ци­фі­ч­не ми­то по­-рі­з­но­му здій­с­ню­ють свою ре­гу­лю­ю­чу фу­н­к­ці­ю. За під­ви­щен­ня цін ефе­к­ти­в­ні­шим є ад­ва­ло­р­не ми­то, а за зни­жен­ня — спе­ци­фі­ч­не. В окре­мих ви­па­д­ках ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся ста­в­ки змі­ша­но­го ти­пу, ко­ли то­вар од­но­ча­с­но об­кла­да­єть­ся ад­ва­ло­р­ни­ми і спе­ци­фі­ч­ни­ми ви­да­ми ми­та (на­при­клад, 40% ва­р­то­с­ті, але не менш як 3,00 ЄВ­РО за шту­ку). Ва­ж­ли­вим ми­т­ним ін­стру­ме­н­том є ан­ти­де­м­пі­н­го­ве ми­то. Во­но за­сто­со­ву­єть­ся то­ді, ко­ли в кра­ї­ну вво­зять­ся то­ва­ри за ці­на­ми, які зна­ч­но ни­ж­чі за ці­ни або на­віть со­бі­ва­р­тість у кра­ї­ні-­ек­с­по­р­те­рі, че­рез що за­зна­ють шко­ди на­ці­о­на­ль­ні ви­ро­б­ни­ки ана­ло­гі­ч­них то­ва­рів. Ставка антидемпінгового мита не повинна перевищувати різниці між демпінговою ціною конкурентного товару та середньою ціною товару, що екс-ся або імп-ся в країну.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 74.Та­ри­ф­ні ме­то­ди держ рег-­ння зо­в­ні­ш­ньо­екон ді­я­ль­но­с­ті.:

 1. 75.Не­та­ри­ф­ні ме­то­ди держ рег-­ння зо­в­ні­ш­ньо­екон ді­я­ль­но­с­ті.
 2. 73.Су­т­ність, за­вдан­ня, пріо­ри­те­ти зо­в­ні­ш­ньо­екон по­лі­ти­ки дер-­ви.
 3. 2. Вади ринк. економіки та необхідність держ. рег-ня.
 4. Поняття держ боргу. Поточний і капітальний держ борг. Вплив держ боргу на фін безпеку держ.
 5. Які існ види цінних паперів держ? За рах яких коштів держ виплачує дох по держ позиках і погашає
 6. Держ борг:види. Як держ борг вплив на фін безпеку держ і до яких наслідків може привести його зрост?
 7. 50. Сутність держ. замовлень та держ. контрактів. Замовники та виконавці держ. замовлень.
 8. Поясн роль держ кредиту у формув фін держ?
 9. Управл і обслуговування держ боргом. Як проводиться погашення держ позик?
 10. Держ борг: сутн, методи управл. Як регулться гранична величина держ боргу в У?
 11. 160.Який зв’язок існує між бюдж дефіцитом, держ кредитом і держ боргом?.
 12. 156.Управл держ боргом та його обслуговування. відмінності між рефінасувм і реструктуризацією держ боргу?
 13. Які причини функціон-я держ кредиту? джерела погашення держ позик?
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -