48.Ко­ш­то­рис до­хо­дів та ви­да­т­ків уста­нов се­к­то­ру заг держ управ­лін­ня.

З ме­тою по­си­лен­ня ко­н­т­ро­лю й за­без­пе­чен­ня ці­льо­во­го та ефект ви­ко­ри­с­тан­ня бю­дж уста­но­ва­ми й орг-­ці­я­ми ко­ш­тів, що над­хо­дять на їх утри­ман­ня, Ка­бі­не­том Мі­ні­с­т­рів Укра­ї­ни за­твер­дже­но “По­ло­жен­ня про по­ря­док скла­дан­ня єди­но­го ко­ш­то­ри­су до­хо­дів і ви­да­т­ків бю­дже­т­ної уста­но­ви, ор­га­ні­за­ці­ї” .
Та­кии ко­ш­то­рис є ос­но­в­ним до­ку­ме­н­том, який ви­зна­чає заг об­сяг, ці­льо­ве над­хо­джен­ня і що­ква­р­та­ль­ний роз­по­діл ко­ш­тів уста­но­ви. Йо­го фо­р­му­ван­ня здій­с­ню­єть­ся на під­ста­ві по­ка­з­ни­ків лі­мі­т­ної до­ві­д­ки про ос­но­в­ні да­ні фін-­госп ді­я­ль­но­с­ті. Єди­ний ко­ш­то­рис скла­да­єть­ся всі­ма уста­но­ва­ми на ка­ле­н­да­р­ний рік і за­твер­джу­єть­ся ви­щи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми не пі­з­ні­ше як че­рез мі­сяць пі­с­ля за­твер­джен­ня від­по­ві­д­но­го бю­дже­ту, з яко­го фі­нан­су­єть­ся уста­но­ва. Ра­зом із ко­ш­то­ри­сом на за­твер­джен­ня ви­щою ор­га­ні­за­ці­єю по­да­єть­ся шта­т­ний роз­клад уста­но­ви, вклю­ча­ю­чи стру­к­ту­р­ні під­роз­ді­ли, що пра­цю­ють на умо­вах госп­роз­ра­ху­н­ку чи на­да­ють окре­мі пла­т­ні по­слу­ги. Єди­ний ко­ш­то­рис, крім аси­г­ну­вань з бю­дже­ту, вклю­чає та­кож і по­за­бю­дже­т­ні ко­ш­ти. Він скла­да­єть­ся з двох роз­ді­лів — до­хо­дів і ви­да­т­ків. До­хід­на ча­с­ти­на скла­да­єть­ся з бю­дже­т­них аси­г­ну­вань та по­за­бю­дже­т­них ко­ш­тів. Ви­да­т­ко­ва вклю­чає ви­тра­ти, які здій­с­ню­ють­ся за ра­ху­нок бю­дже­т­них аси­г­ну­вань, і ви­тра­ти, які фі­нан­су­ють­ся за ра­ху­нок по­за­бю­дже­т­них над­хо­джень, з ви­ді­лен­ням ви­трат, які здій­с­ню­ють­ся уста­но­ва­ми за ра­ху­нок при­бу­т­ку, що за­ли­ша­єть­ся в їх­ньо­му роз­по­ря­джен­ні. За­про­ва­джен­ня єди­но­го ко­ш­то­ри­су ви­трат і жо­р­с­т­кий ко­н­т­роль за ви­ко­ри­с­тан­ням ко­ш­тів за ко­ж­ною стат­тею по­в'я­за­ні з не­об­хід­ні­с­тю еко­но­м­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня бю­дже­т­них ко­ш­тів. Визначаючи суму коштів, що неоюхідна для здійснення госп діяльності організацій і установ сектору заг держ управління, викор спеціальний документ-кошторис видатків. У цьому документі відображено обсяги витрат, джерела їхнього покриття та напрямки використання. Отже, кошторис видатків- це основний плановий документ, що визначає розмір, цільву спрямованість і щоквартальний разподіл коштів, направлених із бюджету на утримання установ. У кошторисах передбачаються витрати тільки на поточне утримання бюдж закладів і організацій, придбання устаткування та інвентарю, кап ремонт будинків тощо. Кап вкладення, якщо такі передбачено, фінансуються за окремими кошторисами.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 48.Ко­ш­то­рис до­хо­дів та ви­да­т­ків уста­нов се­к­то­ру заг держ управ­лін­ня.:

 1. 10 Держ і приват управ-ня: єдність і відмінності.
 2. 113.Джерела формув дох Держ бюджу. Заг і спец фонди,
 3. 59. По д-ру управ-я МКД одна сторона (управляющая организация) по заданию др. стороны (собственников помещений в МКД, орг-ов управ-я ТСЖ либо орг-ов управ-я жилищ. кооператива или орг-ов управ-я иного специализ-го потребительского кооператива) в течение согласованного срока з
 4. Поняття держ боргу. Поточний і капітальний держ борг. Вплив держ боргу на фін безпеку держ.
 5. 34. Метод і мет-ка контролю. Заг-на хар-ка заг-наукових і спец мет-ів.
 6. Які існ види цінних паперів держ? За рах яких коштів держ виплачує дох по держ позиках і погашає
 7. Держ борг:види. Як держ борг вплив на фін безпеку держ і до яких наслідків може привести його зрост?
 8. 36.Ко­н­т­роль за ре­а­лі­за­ці­єю за­хо­дів ЦКП.
 9. 58. Управ-е МКД должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания гр-ан, надлежащее содержание общего имущества в МКД, решение вопросов польз-я указанным имуществом, а также предоставление коммун-ых услуг гр-нам, проживающим в таком доме. Управ-е може
 10. 50. Сутність держ. замовлень та держ. контрактів. Замовники та виконавці держ. замовлень.
 11. 29.Си­с­те­ма по­ка­з­ни­ків ма­к­ро­ек. пла­нів.
 12. 30.Ба­ланс. та но­р­мат. ме­то­ди пла­но­во-­ек. роз­р-­ків.
 13. Держ борг: сутн, методи управл. Як регулться гранична величина держ боргу в У?
 14. Управл і обслуговування держ боргом. Як проводиться погашення держ позик?
 15. Поясн роль держ кредиту у формув фін держ?
 16. 160.Який зв’язок існує між бюдж дефіцитом, держ кредитом і держ боргом?.
 17. 156.Управл держ боргом та його обслуговування. відмінності між рефінасувм і реструктуризацією держ боргу?
 18. Які причини функціон-я держ кредиту? джерела погашення держ позик?
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -