33.Кла­сиф. ці­льо­вих ком­пл. про­грам(ЦКП)

ЦКП — це док-нт, в яко­му мі­с­тить­ся ви­знач. за ре­сур­са­ми, ви­ко­нав­ця­ми та стро­ка­ми здій­с­нен­ня ком­плекс за­хо­дів, спря­мив. на до­сягн. ці­лей. Ці­лі, на які має бу­ти спрям. ЦКП, обу­мовл.
стра­те­гі­єю со­ц.-­ек. по­л-­ки держ., на­яв­ні­с­тю пе­в­ної кон­кр. або кі­ль­кох су­мі­ж­них со­ц.-­ек­.­п­ро­б­лем. Кла­си­фі­ка­ція ЦКП здій­с­ню­єть­ся за та­ки­ми осн. озна­ка­ми: за рі­в­нем, скла­дом, сфе­рою впли­ву та ре­а­лі­за­ції; за хар-­ром і спе­ци. про­блем і ці­лей; за терм. ви­кон-­ня­.­За рі­в­нем, скла­дом, сфе­рою впли­ву та ре­а­лі­за­ції ви­ді­ля­ють та­кі про­гра­ми: між­держ., держ., між гал., га­луз., між­рег., ре­гі­он., ло­ка­ль­ні. За хар-­ром і спе­ци. про­блем і ці­лей роз­рі­з­ня­ють про­гра­ми: со­ц.-­ек. (удосконалення спспособу життя, підвищення матер і культур рівня населення, поліпшення ек та соц умов праці та відпочинку), ви­робн.(орі­є­н­то­ва­ні на збільш. вир-­тва пе­в­них ви­дів про­дукції (ро­біт, по­слуг), роз­ви­ток про­гре­с. вир-цтв), на­у­к.-­техн.(на­ці­ле­ні на роз­в. на­ук. до­слідж.), еко­лог.(спрямовані на ресурсозабезпечення, здійснення природоохоронних проектів), ін­сти­ту­ці­о­на­ль­ні (орієнтовані на вдоск організації управління госп системами, трансформацію відносин власності), ре­гі­он.(на­ці­ле­ні на го­с­под. осво­єн­ня но­вих ра­йо­нів, пе­ре­твор. стр-ри ек. сфо­р­мо­ва­них со­ц.-­ек. ком­пле­к­сів ре­гі­о­ні­в­). ­За терм. ви­ко­нан­ня про­гра­ми по­діл. на : до­в­го­сті. (на пер. 5-10 р.); се­ре­д­ньо­стр. (1-5 р.); і ко­ро­т­ко­сті. (до 1 р.). До­в­го­сті. – на до­сягн. стра­тег. ці­лей ;се­ре­д­ньо­стр. – такт. за­вд-­ня; ко­ро­т­ко­ст. – опе­рат. ці­лей.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 33.Кла­сиф. ці­льо­вих ком­пл. про­грам(ЦКП):

 1. 34-35.Е­та­пи про­гр.-­ці­льо­во­го пла­нув. Стр-ра ці­льо­вої ком­плекс. про­гра­ми.
 2. 32.Су­т­ність де­р­ж.-­ці­льо­во­го пла­нув., та ці­льо­вих ком­пл. про­грам.
 3. РОЗДІЛ XIX Про виправу до Нестервара полковників Ганжі й Остапа; про те, як відкупився Нестервар; про винищення нестерварських жидів; про взяття Нестервара та інших тамтешніх міст; про страх поляків і про їхню втечу; про заміряння козацьких кордонів по річку Горинь; про дбалість примаса Віцерекса після смерті короля Владислава; про новопризначених гетьманів.
 4. РОЗДІЛ XXI Про рушення Хмельницького з-під Білої Церкви на Гончариху; про зупинку його там; про звістки, які він одержав про поляків, і про його намір іти на них походом;
 5. 36.Ко­н­т­роль за ре­а­лі­за­ці­єю за­хо­дів ЦКП.
 6. РОЗДІЛ IX Про смерть київського митрополита Косова; про доглядання Барановичем його престолу і про вибрання на Київську митрополію Балабана; про виправу Хмельницьким на Ташлик козацького війська і про хворобу Хмельницького; про смерть Хмельницького і про поховання його в Суботові.
 7. РОЗДІЛ IV Про дії Хмельницького та його військ; про Виговського, який був з козацькими військами на Волині; про поляків, які тоді притихли; про взяття Москвою й козаками Вільня; про забиття під Биховом Золотаренка.
 8. РОЗДІЛ XVI Про впорядкування Хмельницьким війська й обозу; про відісланих в Чигрин невільників та інших добутих лядських речей; про розподіл обозних слуг поміж свого війська; про виправу посланців до Вишневецького і про їхню загибель; про рушення з-під Корсуня під Білу Церкву і про розіслання звідтіля універсалів на всю Україну.
 9. РОЗДІЛ IV Про пильних великопольських інспекторів; про змагання із ними підляського воєводи; про оборону й руйнування міста Лешни; про здобуття у шведів Косцян і про розгромлений Вессерманів роз’їзд, виправлений на відсіч до Косцян; про щасливе воєнне змагання Чернецького та інших польських вождів зі шведами і про відсіч їм від Дугласа.
 10. РОЗДІЛ V Про початок шведської війни на поляків і про Вітембергову першість у ній; про зганьблення великополяків під Устям і про постановлений там трактат з Вітембергом;
 11. 98. Раннй врожденный сиф. детского возраста.
 12. РОЗДІЛ III Про дії Виговського та Пушкаря; про закликання орди і про розгром під Жуками Пушкаревого війська; про забиття самого Пушкаря і про зраду Виговського російському государеві;
 13. РОЗДІЛ III Про Густавове бажання придушити польський заколот і про його повернення до Пруссів для готування до виборів; про шведів у Малій Польщі і про те, як їх бив Чернецький;
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -