32.Су­т­ність де­р­ж.-­ці­льо­во­го пла­нув., та ці­льо­вих ком­пл. про­грам.

Ви­ко­рист. про­гр.-­ці­льо­во­го ме­то­ду пла­нув. пе­ред­ба­чає: • ви­зна­чен­ня про­бле­ми та фо­р­му­лю­ван­ня ці­лей; • роз­р. й ре­а­ліз. про­гра­ми, спрям. на до­ся­г­нен­ня ці­лей; • си­с­те­мат.
ко­н­т­роль за як. та рез-­ми ро­біт, пе­ред­ба­че­них про­гра­мою; • ко­ри­гу­ван­ня за­хо­дів, спря­мо­ва­них на ре­а­лі­за­цію ці­лей. За­сто­су­ван­ня про­гр.-­ці­льо­во­го під­хо­ду зу­мо­в­ле­не ба­га­ть­ма фа­к­то­ра­ми: на­яв­ні­с­тю не­за­до­во­ле­но­го по­пи­ту на про­ду­к­цію (ро­бо­ти, по­слу­ги); над­мі­р­ни­ми ви­тра­та­ми рес-­сів; по­тре­бою в гли­бо­ких стр-них пе­ре­тво­рен­нях; ре­а­к­ці­єю на по­лі­т. тиск або під­пр-­ць­ку іні­ці­а­ти­ву т.д. Про­гр.-­ці­льо­вий ме­тод пла­нув. ре­а­лі­зу­єть­ся че­рез ці­льо­ві ком­пле­к­с­ні про­гра­ми. Ці­льо­ва ком­пле­к­с­на про­гра­ма (ЦКП) — це до­ку­мент, в яко­му мі­с­тить­ся ви­зна­че­ний за рес-­ми, ви­ко­нав­ця­ми та стро­ка­ми здій­с­нен­ня ком­плекс за­хо­дів, спря­мов. на до­сягн. ці­лей. Ці­лі, на які має бу­ти спря­мо­ва­на ЦКП, обу­мо­в­ле­ні стра­те­гі­єю со­ц.-­ек. по­лі­ти­ки держ., на­яв­ні­с­тю пе­в­ної кон­к­ре­т­ної або кі­ль­кох су­мі­ж­них со­ц.-­ек. про­блем.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 32.Су­т­ність де­р­ж.-­ці­льо­во­го пла­нув., та ці­льо­вих ком­пл. про­грам.:

 1. 34-35.Е­та­пи про­гр.-­ці­льо­во­го пла­нув. Стр-ра ці­льо­вої ком­плекс. про­гра­ми.
 2. 33.Кла­сиф. ці­льо­вих ком­пл. про­грам(ЦКП)
 3. 76.Не­о­б­хі­д­ність та сут­ність дер­жа­в­но­го ре­гу­лю­ван­ня цін.
 4. 39.Зба­ла­н­со­ва­ність (про­фі­цит, де­фі­цит, сек­вестр) дер­жа­в­но­го бю­дже­ту.
 5. РОЗДІЛ XIX Про виправу до Нестервара полковників Ганжі й Остапа; про те, як відкупився Нестервар; про винищення нестерварських жидів; про взяття Нестервара та інших тамтешніх міст; про страх поляків і про їхню втечу; про заміряння козацьких кордонів по річку Горинь; про дбалість примаса Віцерекса після смерті короля Владислава; про новопризначених гетьманів.
 6. 29.Си­с­те­ма по­ка­з­ни­ків ма­к­ро­ек. пла­нів.
 7. 30.Ба­ланс. та но­р­мат. ме­то­ди пла­но­во-­ек. роз­р-­ків.
 8. 79.Су­т­ність та за­вд. ре­гі­он. еко­но­мі­ч­ної по­лі­ти­ки.
 9. РОЗДІЛ XXI Про рушення Хмельницького з-під Білої Церкви на Гончариху; про зупинку його там; про звістки, які він одержав про поляків, і про його намір іти на них походом;
 10. РОЗДІЛ IX Про смерть київського митрополита Косова; про доглядання Барановичем його престолу і про вибрання на Київську митрополію Балабана; про виправу Хмельницьким на Ташлик козацького війська і про хворобу Хмельницького; про смерть Хмельницького і про поховання його в Суботові.
 11. РОЗДІЛ IV Про дії Хмельницького та його військ; про Виговського, який був з козацькими військами на Волині; про поляків, які тоді притихли; про взяття Москвою й козаками Вільня; про забиття під Биховом Золотаренка.
 12. РОЗДІЛ XVI Про впорядкування Хмельницьким війська й обозу; про відісланих в Чигрин невільників та інших добутих лядських речей; про розподіл обозних слуг поміж свого війська; про виправу посланців до Вишневецького і про їхню загибель; про рушення з-під Корсуня під Білу Церкву і про розіслання звідтіля універсалів на всю Україну.
 13. РОЗДІЛ IV Про пильних великопольських інспекторів; про змагання із ними підляського воєводи; про оборону й руйнування міста Лешни; про здобуття у шведів Косцян і про розгромлений Вессерманів роз’їзд, виправлений на відсіч до Косцян; про щасливе воєнне змагання Чернецького та інших польських вождів зі шведами і про відсіч їм від Дугласа.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -