31.Стр-ра Держ. про­гра­ми ек. і соц. роз­в-­ку Укр.

Стр-ра ма­к­ро­ек. пла­ну — це су­ку­п­ність йо­го роз­ді­лів. Ко­жен роз­діл пла­ну ха­ра­к­те­риз. кон­кр. на­пря­м­ки ді­я­ль­но­с­ті держ. з ре­а­лі­за­ції ек. по­л-­ки в план. пе­рі­оді. Держ. про­гра­ма ек.
і соц. роз­в-­ку Укр. 1999 ро­ку склад. з та­ких роз­ді­лів. 1. Заг. по­лож.( заг. хар-­ка про­гра­ми (ві­до­мо­с­ті про ор­га­ніз. за­са­ди роз­ро­б­ки про­гра­ми, й умо­ви та ри­зи­ки здійсн. про­гр. за­хо­дів). 2. Ек. си­ту­а­ція, яка скл. на по­ч.. план. пе­рі­оду. 3. Осн. на­пря­ми, те­н­де­н­ції та про­гноз ек. і соц. роз­в-­ку. За змі­с­том цей роз­діл є ці­льо­вим. У ньо­му мі­с­тять­ся пе­ре­лік ці­лей та пріо­ри­те­тів роз­в-­ку ек. та ці­льо­вий про­гноз гол. ма­к­ро­ек. по­к-­ків. 4. Від­родж. ві­т­чизн. вир-­тва. 5. Соц. по­л-­ка( охо­п­лює пи­тан­ня держ. по­л-­ки у сфе­рах до­хо­дів і соц. за­хи­с­ту на­сел., кул-­ри і ми­ст-­ва, фіз. кул-­ри і спо­р­ту). 6. Держ. ре­гу­люв. ек-­ки( ор­га­ні­з.-­ек. мех.-зм ре­а­лі­за­ції ці­лей, пріо­ри­те­тів та за­вдань про­гра­ми і мі­с­тить пе­ре­лік за­хо­дів що­до та­ких на­пря­м­ків ек. по­л-­ки: фі­нан­си.-­бюдж., гро­ш­.­к­ред....).7. Осн. по­ка­з­ни­ки­(­ко­н­к­ре­тик. зміст ці­лей, пріо­ри­те­тів та зах-­ів держ. на план. рік. 8.Осн. ба­ла­н­си нац. ек. У скл. ДПЕСР Укр. роз­робл.: зве­де­ний фі­нан­си. ба­ланс; ба­ланс грош. до­хо­дів і ви­трат на­се­лен­ня; торг. ба­ланс; ба­ланс кап. вкла­день; зве­де­ний ба­ланс тр. рес-­сів...9. Со­ц­.­ек. роз­ви­ток ре­гі­о­нів.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 31.Стр-ра Держ. про­гра­ми ек. і соц. роз­в-­ку Укр.:

 1. 34-35.Е­та­пи про­гр.-­ці­льо­во­го пла­нув. Стр-ра ці­льо­вої ком­плекс. про­гра­ми.
 2. РОЗДІЛ IV Про пильних великопольських інспекторів; про змагання із ними підляського воєводи; про оборону й руйнування міста Лешни; про здобуття у шведів Косцян і про розгромлений Вессерманів роз’їзд, виправлений на відсіч до Косцян; про щасливе воєнне змагання Чернецького та інших польських вождів зі шведами і про відсіч їм від Дугласа.
 3. РОЗДІЛ VIII Про щасливий початок московської з козаками війни на поляків, про розорення Литви з узяттям Смоленська та інших численних міст і замків; про щасливий роз’їзд Ганчкофа під московське військо і про нещасливий Радивилів похід, що його розгромила Москва;
 4. РОЗДІЛ IV Про шведський захід, за допомогою якого вони намовили Ракочого до союзу з собою; про безсоромне розірвання Ракочим союзу з поляками і про шкоди, завдані їм; про вдалий польський роз’їзд на венгрів і про відступ з-під Кракова польського війська, яке здобувало місто у шведів, і про вхід до Кракова Ракочого.
 5. 82.Місц. бю­дже­ти як фін. ос­но­ва соц-­ек. роз­в. ре­го­нів.
 6. 138. Становлення та роз-к засад ринкової ек-ної сис-ми в Укр.(друга половина 90-х рр)
 7. 36. Хар-ка держ.кредиту,його суб*єкти, стан та перспективи розвитку в Укр.
 8. 65. Збір. на обов¢язкове соц. стр-ня на вип. безробіття
 9. 118. Основні напрямки ринкових перетворень в ек-ці Незалежної Укр. на першому етапі незалеж-го роз-ку(1991-1994рр)
 10. 137. Основні напрямки ринкових перетворень в ек-ці Незалежної Укр. на першому етапі незалеж-го роз-ку(1991-1994рр)
 11. Поняття держ боргу. Поточний і капітальний держ борг. Вплив держ боргу на фін безпеку держ.
 12. 39.Як фін вплив на сусп вир-во, їх роль у ек та соц перерозподіл держ
 13. 7. Німец впливи на соц-ек розв укр земель у 14-15 ст.
 14. 37. Особливості соц.відносин в укр. селі пореф. доби. Сел. рух.
 15. 10. Еволюція соц. Структури на укр.зем у складі ВКЛ
 16. 20. Основні тенденції соц.-економічного,політ. та релігійного життя укр. Земель у складі ВЛК.
 17. Які існ види цінних паперів держ? За рах яких коштів держ виплачує дох по держ позиках і погашає
 18. 66. Колективізація укр. села , особливості, методи здійснення, соц. та демограф. наслідки.
 19. 50.Визначте проблеми щодо фін забезпеч соц потреб держ в постіндустріальній екіці.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -