29.Си­с­те­ма по­ка­з­ни­ків ма­к­ро­ек. пла­нів.

Роз­ро­б­ка ма­к­ро­ек. пла­нів не­мо­ж­ли­ва без ви­ко­ри­с­тан­ня си­с­те­ми по­ка­з­ни­ків, во­ни на­да­ють кі­ль­кі­с­но-­як. хар-­ки со­ц.-­ек. яви­щам і про­це­сам. У ма­к­ро­ек. пла­ну­ван­ні по­ка­з­ник — це мі­ра пла­но­во­го за­вдан­ня, яка за­без­пе­чує йо­го кільк.
або як. ви­зна­че­ність. По­ка­з­ни­ки, що ви­ко­рист. у ма­к­ро­ек. пла­нув., ма­ють від­по­ві­да­ти пе­в­ним ви­мо­гам. До най­важл. із них на­ле­жать та­кі. 1. По­к. ма­ють бу­ти при­да­т­ни­ми для укру­п­нен­ня та ро­зу­к­ру­п­нен­ня. 2.Пок. ма­ють бу­ти чі­т­ко ви­знач., ви­мі­рю­ва­ни­ми, по­рі­в­нян­ни­ми з по­казн. держ. стат-­ки. 3. Сист. по­к. по­ви­нна за­без­печ. ком­пле­к­с­ну хар-­ти­ку всіх ас­пе­к­тів функт. нац. ек. 4. Си­с­те­ма по­ка­з­ни­ків по­ви­нна бу­ти гну­ч­ко­ю. 5. Ди­рект. по­к. по­ви­нні бу­ти ад­ре­с­ни­ми, тоб­то мі­с­ти­ти вка­зі­в­ки від­но­с­но кон­кр. ви­ко­нав­ців план. за­вдань. 6. Ін­ди­кат. по­к-­ки по­ви­нні ін­форм. су­б'єк­тів ри­н­ку про на­мі­ри держ. у від­по­ві­д­них сфе­рах і орі­є­н­ту­ва­ти їх на ді­я­ль­ність у на­пря­м­ку пріо­ри­те­тів держ. по­лі­ти­ки. По­к. ма­к­ро­ек. пла­нів кла­сиф. за та­ки­ми гру­па­ми: на­тур. та ва­р­ті­с­ні; кільк. та як.; об'­єм­ні та сі­тьо­ві; аб­сол. та від­но­с­ні; обо­в'я­з­ко­ві, роз­ра­хунк. та ін­фо­р­ма­ц­.­На­тур. по­ка­з­ни­ки ха­ра­к­те­риз. ре­чо­вий ас­пект від­тво­рен­ня ( т, м , м3, шт. і т. п.). Для роз­шир. сфе­ри їх­ньо­го за­стос. ви­ко­рист. умо­в­но-­на­тур. по­ка­з­ни­ки. Їх роз­рах. че­рез при­ве­ден­ня рі­з­но­ма­ні­т­них на­тур. по­-ка­з­ни­ків одн. ви­ду до єди­но­го ви­мі­рю­ва­ча за до­по­мо­гою пе­ре­во­д­них ко­е­фі­ці­є­н­тів (т. ум. па­ли­ва, шт. ум. ба­нок). Ва­р­ті­с­ні по­к-­ки по­да­ють­ся в грош. оди­ни­цях . За їх­ньою до­по­мо­гою ви­мі­рю­ють­ся сук. рез-­ти від­твор., пе­ре­до­в­сім ма­к­ро­ек. по­каз-­ки. Кільк. по­к-­ки ха­ра­к­те­риз. пря­мі без­по­се­ре­д­ні рез-­ти ді­я­ль­но­с­ті. Во­ни мо­жуть бу­ти об'­єм­ни­ми, тоб­то ві­до­браж. об­ся­ги вир-­тва або спо­жив., та сі­тьо­ви­ми, тоб­то ха­ра­к­те­риз-­ти роз­в-к ме­ре­жі об'­єк­тів рі­з­них сфер. Як. по­к-­ки ха­ра­к­те­ри­з­.­с­пож. ва­р­тість (ко­ри­с­ність) прод-­ції, умо­ви роз­в-­ку вир-­ва, ефект-сть. До як. по­к-­ків на­ле­жать но­р­ми та но­р­ма­ти­ви­.­А­б­сол. по­к-­ки ві­до­браж. кі­ль­кі­с­ну ха­ра­кт-­ку про­це­сів та явищ. Від­но­с­ні по­к-­ки (ін­де­к­си, те­м­пи зро­с­тан­ня чи спа­ду, те­м­пи при­ро­с­ту, пи­то­ма ва­га) ха­ра­к­те­риз. ди­на­мі­ку та стр-ру від­по­ві­д­них па­ра­ме­т­рів. Обо­в'я­з­ко­ві по­ка­з­ни­ки є ди­рект., тоб­то та­ки­ми, що по­тре­бу­ють обо­в'я­з­ко­во­го ви­ко­нан­ня; роз­рах-­ві при­зна­че­но для об­гру­н­тув. осн. па­ра­ме­т­рів пла­ну; ін­фо­р­мац. за сво­єю сут­тю є ін­ди­кат-­ми..
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 29.Си­с­те­ма по­ка­з­ни­ків ма­к­ро­ек. пла­нів.:

  1. 30.Ба­ланс. та но­р­мат. ме­то­ди пла­но­во-­ек. роз­р-­ків.
  2. 81.За­со­би та ме­то­ди ДР со­ц.-­ек. роз­ви­т­ку ре­гі­о­нів.
  3. 82.Місц. бю­дже­ти як фін. ос­но­ва соц-­ек. роз­в. ре­го­нів.
  4. 48.Ко­ш­то­рис до­хо­дів та ви­да­т­ків уста­нов се­к­то­ру заг держ управ­лін­ня.
  5. Программное обеспечение, используемое для разработки бизнес–плана
  6. 3. Пла­тежный баланс, валютный курс.
  7. 67. Методы регулирования пла­тежного баланса: Валютные ограничения.
  8. 34-35.Е­та­пи про­гр.-­ці­льо­во­го пла­нув. Стр-ра ці­льо­вої ком­плекс. про­гра­ми.
  9. 32.Су­т­ність де­р­ж.-­ці­льо­во­го пла­нув., та ці­льо­вих ком­пл. про­грам.
  10. 45. Методи визн-ня і принципи АН-зу ін пок-ків, що вимірюють еф-ть д-ті б-ку по доходу і прибутку (чистий SPREAD, чиста процентна маржа, інший операційний доход, продуктивність праці)
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -