Задать вопрос юристу

67. Структура та організації політичного процесу

Політичний процес – це сукупність усіх видів політичної діяльності. Політичний процес – явище динамічне й багатогранне. Цим терміном (від лат. Processus – просування) характеризують хід та особливості руху, послідовну зміну подій, явищ.

Політична наука використовує цей термін перш за все для характеристики реалізації владних інтересів і досягнення цілей. Дії політичних суб’єктів здійснюються в часі й просторі, як упорядкована послідовність, що має політичний сенс.

Політичний процес виступає характеристикою політичного життя в цілому, реалізує виконання суб’єктами політики своїх специфічних ролей і функцій. Політичний процес відображає політичну реальність, яка виникає внаслідок боротьби інтересів політичних сил, соціальних груп, індивідів. У змістовому плані політичний процес охоплює дії громадян й еліт, які здійснюються стосовно влади. Дії політичних суб’єктів розвиваються в рамках політичної системи.

Політичний процес – це:

- всебічний і суперечливий розвиток політичних явищ;

- сукупність дій різних політичних сил, течій, які домагаються реалізації політичних цілей;

- один із суспільних процесів, на відміну від економічного, духовного тощо;

- форма функціонування політичної системи, яка еволюціонує в просторі й часі;

- методи реалізації владних функцій правлячим режимом і його взаємодія з опозицією;

- означення конкретного процесу з досягненням певних цілей (реформа, революція, виборча кампанія).

Політичний процес як цілісне явище має свою структуру, яка складається із таких елементів:

- суб’єкта, носія влади, який виявляє політичну волю;

- об’єктів, на які спрямовані дії і передбачено досягнення цілей;

- засобів, методів, ресурсів, інституцій, що реалізують процес. Кожний узятий окремо процес має свою структуру і власну логіку розвитку. Тому суб’єкти, їх взаємодія, послідовність, сюжет, часові рамки та інші фактори, які впливають на розвиток політичного процесу, визначають як параметри політичного процесу. Учасниками політичного процесу можуть бути політичні системи, держава, елементи громадянського суспільства, політичні партії, масові рухи, організовані й неорганізовані групи людей, індивіди.

Компонентами структури політичного процесу є: формування мети та завдань політичних структур, політичних інститутів (політична система, суспільства, її елементи – держава, політичні партії та політичні рухи та н..); конституювання й створення політичних інститутів, розробка, прийняття та реалізація рішень та нормативних актів управління; підтримка населенням держави функціонування політичних інститутів, організацій і владних структур; контроль за функціонуванням політичних інститутів і владних структур і спрямування їх розвитку.

Политический процесс осуществляется в рамках политической системы общества, в региональных и глобальных масштабах. Внутри общества политический процесс осуществляется:

– на государственном уровне, в административно-территориальных районах, в городе и деревне;

– внутри различных наций, классов, социально-демографических групп, трудовых коллективов;

– в тех или иных политических партиях и общественных движениях.

Изменения и преобразования в политической сфере общества происходят в результате взаимодействия различных субъектов политики и влияния ряда факторов.

Основные этапы формирования и развития политического процесса:

– этап выработки и представления политических интересов групп и граждан институтам, принимающим политические решения;

– этап принятия политических решений, в которых концентрируется межгрупповая, государственная и коллективная политическая воля;

– реализация политических решений, воплощение волевых устремлений институтов власти, различных субъектов политики.

Демократические политические процессы сочетают различные формы прямого и представительного народовластия. Недемократические политические процессы характеризуются наличием тоталитарных или авторитарных режимов; деятельностью соответствующих политических партий и общественных организаций и лидеров, существованием авторитарной политической культуры и менталитета граждан.

Стабильный политический процесс характеризуется устойчивыми формами политической мобилизации и поведения граждан, а также отработанными механизмами принятия политических решений. Нестабильный политический процесс обычно возникает в условиях кризиса власти. К этому может привести осложнение международных отношений, спад материального производства, социальные конфликты. Неспособность режима отреагировать на новые потребности общества или его основных групп должным образом и вызывает нестабильность политического процесса.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 67. Структура та організації політичного процесу:

  1. 27) Політичний процес, його структура і характер. Класифікація політичних процесів.
  2. 43. Політичний процес: зміст поняття, суб’єкти політичного процесу.
  3. 39. Сутність і структура політичного процесу.
  4. 27.Поняття, структура й особливості політичного процесу.
  5. 80. Поняття політичного процесу. Етапи, форми і типи політичних процесів.
  6. 58. Політичний менеджмент як інструмент управління політичними процесами
  7. 48. Сутність і зміст організації праці. Основні складові процесу організації праці на підприємстві.
  8. 17. Політична діяльність і політичний процес.
  9. 38. Суть політичного процесу
  10. 53. Методи організації інноваційного процесу.