57. Конституція України про основні напрямки побудови правової Української держави.

Важливе значення для утвердження правової держави має принцип поділу влади. Чітке розмежування законодавчих І виконавчих функцій в Україні здійснюється на основі чинної Конституції України (ст. 6). Усі закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України, тобто в Україні діє принцип верховенства правового закону (ст.

8). Зміст і спрямованість діяльності держави визначають права людини та гарантії їх здійснення, а забезпечення та утвердження прав людини є головним обов'язком держави (ст. 3). Права людини проголошуються як невідчужувані й непорушні (ст. 21). Конституція закріплює правовий порядок арештів і утримання під вартою за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставі та в порядку, встановленому законом (ст, 29). Людині забезпечується відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, їх службових і посадових осіб під час здійснення ними своїх повноважень, коштом цих органів (ст. 56). Нормативні акти, що визначають права та обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення в установленому законом порядку (ст. 57). У разі невідповідності Конституції будь-якого закону, указу Президента чи постанови Кабінету Міністрів України, Конституційний Суд України зобов'язаний визнати названі акти неконституційними, що тягне за собою втрату ними юридичної сили. Отже, спираючись на норми, закріплені в Конституції України, можна зробити висновок, що Україна є правовою державою. Але чи можна говорити про те, що в країні існує правова держава, якщо не забезпечено гарантій реалізації прав і свобод людини і громадянина, не реалізуються принципи взаємної відповідальності держави та особи, можливості особи робити все, що прямо не заборонено законом, а державним і самоврядним органам і посадовим особам - тільки те, що входить до їх компетенції? Слід також констатувати, що в Україні не в повному обсязі вирішено питання боротьби з правопорушеннями, зміцнення законності, правопорядку і дисципліни.
Ці та деякі інші проблеми дають нам право говорити про необхідність формування правової держави в Україні. До основних напрямів її формування слід віднести: а) необхідність зв'язати правом (загально-соціальним, що характеризується правами людини, народу, людства) діяльність держави та її органів; б) формування правового механізму, за допомогою якого можна було б подолати відчуження людини і громадянина від засобів виробництва, власності, від безпосередньої та представницької форм демократії; в) чітку роботу законодавчої влади на основі Конституції України і конституційних законів; г) створення системи незалежних загальних і спеціалізованих судів та інших ланок судової системи України. Поки що в нашій державі в повному обсязі не забезпечено функціонування судової системи відповідно до Конституції України; ґ) формування у людей (народу України) нового правового мислення, високого рівня правової культури, знань про життєво необхідні закони та вміння використовувати ці закони в повсякденному житті. Отже, правова держава в Україні - це така держава, яка взаємодіє з громадянським суспільством та в якій досягнуто пріоритету прав людини; де законодавча, виконавча і судова гілки влади закріплюють, гарантують і забезпечують права людини, народу і людства у повсякденній діяльності.
<< | >>
Источник: Програма до екзамену з політології. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 57. Конституція України про основні напрямки побудови правової Української держави.:

 1. 41. Принципи, основні напрямки і зміст діяльності дитячих громадських організацій та об’єднань в Україні. Закон України «Про молодіжні, дитячі та громадські організації».
 2. Основні напрямки правової роботи із забезпечення законності на підприємстві.
 3. 85. Концепції правової держави і верховенства права. Україна як правова держава.
 4. § 19. Поняття та основні принципи правової держави.
 5. 2. С.Томашівський про необхідність української монархічної держави.
 6. 56. Концепції та основні риси правової держави.
 7. 68. Конституція України – Основний Закон держави (28 червня 1996 р.).
 8. 23.Кант, Г.Гегель про природу правової держави.
 9. 69. Основні напрямки реформування соціальної політики України.
 10. Основні напрямки податкової політики України.
 11. 84. Основні напрямки зовнішньої політики України після проголошення незалежності.
 12. 4.Поняття та сутність правової держави. Становлення правової держави в Україні.
 13. 67. Основні напрямки і форми участі держави та органів місцевого самоврядування у сфері господарювання
 14. 73. Розвиток доктрини правової держави в політико-правовій думці України кінця 19 по. 20ст..
 15. 36 Конституція Пилипа Орлика – перша конституція України
 16. 72.Визнання Української держави світовим співтовариством. Міжнародне співробітництво незалежної України. Взаємодія з членами СНД.