Задать вопрос юристу

Стадії, етапи, фази процесу консультування

Процес консультування передбачає спільну діяльність керівників і фахівців підприємства з консультантом. Від того, наскільки раціонально буде побудований цей процес, залежить якість очікуваних змін, ступінь досягнення необхідних підприємству результатів, ефективність використання наявних ресурсів і, в кінцевому підсумку, успішність співпраці сторін.

В рамках процесу консультування виділяють наступні стадії, етапи і фази.

Попередня стадія

На попередній стадії процесу консультування відбувається усвідомлення керівником наявності проблеми і необхідності її вирішення і визнання ним, що для вирішення проблеми необхідно залучити зовнішнього консультанта. На цій же стадії здійснюється пошук джерел інформації про консультантів, збір і аналіз інформації про самих консультантів, їх послуги, базові умови співпраці.

На цій стадії українські консультанти зараз відчувають найбільші труднощі. Парадокс полягає в тому, що, з одного боку, підприємство гостро потребує в діагностиці та аналізі проблем, вироблення рекомендацій щодо виходу з кризового стану, в залученні інвестицій для розвитку бізнесу, а з іншого боку, воно не в змозі залучити кваліфікованих консультантів, оплатити їхню роботу, і тому, підприємство змушене залишатися в умовах загострення кризи.

Крім того, в умовах загальної неспроможності підприємств, невиплат заробітної плати, поява високооплачуваних консультантів викликає на підприємстві негативне ставлення до них, небажання співпрацювати з ними, що породжує з боку представників підприємства недовіру до всякого роду організаційних та інших змін.

Передпроектна стадія

Передпроектна стадія (фаза підготовки) характеризується початком роботи консультанта і клієнта, їх першим контактом. Обидві сторони проводять попередні переговори про можливості співпраці, відбувається перше обговорення проблеми і можливих шляхів її вирішення

Для проведення передпроектних переговорів особливо ефективні навчально-консультаційні заходи – семінари, виставки, конференції з участю консультантів і майбутніх клієнтів. Ці заходи дозволяють скоротити стадію вироблення спільної мови і взаєморозуміння, а також сприяють усвідомленню потреби в консультуванні, і передбачають підписання майбутнього договору на надання консультаційних послуг між компанією-клієнтом і консультантом.

Також на цій стадії призначається відповідальний за подальшу взаємодію робочої групи і консультанта.

Проектна стадія

На цій стадії консультанти починають етап діагностики (фаза діагнозу) підприємства-клієнта, збору даних і в результаті – формування комплексної картини життєдіяльності підприємства з метою аналізу даних і проведення великої діагностики та отримання фінансово-економічного, організаційно-технічного стану, діяльності та майбутнього стану підприємства.

Завданнями діагностуванняє збір та аналіз даних щодо:

• організації виробництва;

• стану конкурентів взаємовідносин з ними;

• інформаційних потоків та зв'язків на підприємстві;

• елементів середовища макросередовища підприємства (за існуючою та прогнозованою економічною політикою, макроекономічними показниками, державним регулюванням та ін.);

• організації управління підприємством в цілому.

Методами діагностики можуть бути:

• Спостереження у формі участі консультанта в оперативних засіданнях, що проводяться щодня керівництвом підприємства. Тут консультант може почерпнути інформацію, що характеризує поточне положення організації-клієнта в цілому.

• Бесіди, як з представниками керівництва всіх рівнів, так і з рядовими працівниками. Є можливість отримати фактичні дані.

• Збір і обробка письмових матеріалів, що характеризують стратегічну та оперативну діяльність підприємства.

• Тестування, анкетування та інтерв'ювання.

• Проведення SWOT-аналізу (назва методу походить з початкових літер англійських слів: S - strengths, W - weaknesses, O - opportunities, T - threats), який дозволяє проаналізувати сильні і слабкі сторони елементів внутрішнього середовища підприємства, а також можливостей і небезпек елементів зовнішнього середовища. Дані про ці елементи консультанти можуть отримати під час спілкування та роботи з працівниками підприємства. Результати цих елементів заносяться в матрицю, а потім консультант разом з клієнтом проводить оцінку ймовірності реалізації і сили прояву всіх комбінацій, одержаних у чотирьох «полях», що дозволяє консультанту отримати багатофакторну характеристику стану підприємства, проранжувати елементи за ступенем значущості, стимулювати розвиток сильних сторін.

Результати діагностики представляються у вигляді документів:

• Огляд організації управління підприємством: – стратегія фірми; – результати реалізації цієї стратегії; – характеристика продуктів підприємства; – характеристики сильних і слабких сторін внутрішнього середовища підприємства, а також можливостей і загроз зовнішнього середовища підприємства; – характеристику роботи з кадрами; – огляд процесів документообігу; – огляд соціально-психологічного клімату на підприємстві.

• Огляд процесів організації виробництва: – логістика виробництва; – технологічні карти; – техніко-економічні показники виробництва; – продуктивність праці та ефективність використання ресурсів; – виробничі можливості.

• Звіт про результати маркетингового дослідження: – характеристика портфеля продуктів підприємства; – результати дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків; – оцінка позицій даного підприємства та його конкурентів на цих ринках; – аналіз конкурентного середовища.

• Огляд фінансової діяльності підприємства: – аналіз кредитної та інвестиційної політики; – комплексний аналіз балансів підприємства; – аналіз руху готівкових коштів, ліквідності.

• Огляд кадрового потенціалу підприємства: – аналіз ділових, професійних, особистих якостей працівників підприємства; – аналіз систем просування і заохочення; – аналіз програм навчання та підвищення кваліфікації кадрів.

• Огляд процесів інформаційного забезпечення на підприємстві: – огляд процесів документообігу; – огляд процесів обслуговування клієнтів; – автоматизація окремих систем управління.

• Огляд комунікаційних процесів: – характеристика комунікаційних стилів; – характеристика елементів корпоративної культури, системи цінностей, правил, ритуалів на підприємстві.

Для узагальнення результатів діагностики консультанти повинні здійснити наступні дії:

1. Сформулювати найважливіші проблеми.

2. Спільно з клієнтом оцінити їх і встановити пріоритет проблем, провести аналіз і синтез альтернатив.

3. Виділити стратегічні центри прибутку і центри витрат.

4. Виробити попередні рекомендації та пропозиції щодо тактики вирішення проблем стратегічного управління, щодо вдосконалення організації управління підприємством, реструктуризації підприємства в цілому та/або окремих його функціональних областей. Розробляються норми, процедури, правила, що стосуються необхідних змін та інновацій; визначаються ролі сторін з реалізації проекту(фаза планування дій).

На етапі впровадження (фаза впровадження) проекту з метою ефективної реалізації затверджених керівництвом організації-клієнта рекомендацій консультантів можна сформувати керуючу команду з числа керівників та спеціалістів компанії-клієнта і консультантів, яка, перш за все, повинна розробити оперативні заходи, процедури для створення сприятливого клімату (шляхом залучення, навчання, мотивації персоналу до усвідомлення, прийняття і підтримки змін) з метою проведення в подальшому стратегічних змін (організаційних, технологічних, кадрових) і приступити до їх реалізації.

Післяпроектная стадія

Завданнями стадії завершення проекту (фаза завершення) є оцінка зробленого і порівняння фактично отриманих результатів із запланованими. На цій стадії здійснюється аналіз масштабів відхилень і причин їх виникнення; розробляються додаткові коригувальні заходи; формується звіт про виконану роботу, використані ресурси; обговорюється звіт про роботу та підписується акт прийому-здачі робіт.

Робота консультантів, насамперед з керівниками вищої ланки, забезпечує сильну підтримку роботі консультантів на підприємстві, полегшує доступ до найбільш важливих документів і даних, що дозволяє оперативно організовувати зустрічі з практично будь-яким працівником підприємства. Але, з іншого боку, консультанти стають близькі до делікатних аспектів діяльності підприємства, що стосуються самих вищих керівників, які часто не підозрюють, що причини більшості проблем стратегічного управління підприємством – брак у керівників сучасних знань і досвіду. Тому, консультанти повинні передбачати опір керівників запропонованих варіантів виходу з проблемної ситуації і долати його.

На даній стадії відбувається вихід консультанта з консультаційного проекту, а також можливе проведення переговорів керівництва компанії-клієнта з консультантами щодо подальшого співробітництва.

Контрольні питання

1. Які існують підходи в консультуванні з точки зору технології здійснення?

2. Які основні принципи програмного підходу в консультуванні Ви знаєте? Дайте коротку характеристику кожного з них.

3. Які два типи взаємодії підприємства з ринком існують?

4. Які практичні аспекти маркетингового підходу в консультуванні?

5. Чим характеризується попередня стадія процесу консультування?

6. Чим характеризується передпроектна стадія процесу консультування?

7. Чим характеризується проектна стадія процесу консультування?

8. Які методи діагностики стану компанії-клієнта застосовуються консультантами?

9. Логіка процесу консультування полягає в послідовності здійснення:

1. Етапи, фази, стадії.

2. Стадії, етапи, фази.

3. Фази, стадії, етапи.

10. Чим по відношенню до процесу консультування є планування дій консультанта?

1. Фазою процесу консультування.

2. Етапом процесу консультування.

3. Стадією процесу консультування.

1.

<< | >>
Источник: Процес управлінського консультування. Лекція. 2017
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Стадії, етапи, фази процесу консультування:

 1. 123.Бюджний процес: етапи. Схема Які етапи бюдж процесу є функц вик влади, а які – функцією органів закон?
 2. Лекція № 3 Тема: Процес управлінського консультування
 3. 59. Процес застосування права. Стадії правозастосовного процесу.
 4. Основні підходи та структура процесу консультування
 5. Процес управлінського консультування. Лекція, 2017
 6. Поняттята головні принципи бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу.
 7. 39. Охарактеризуйте основні стадії інноваційного процесу.
 8. Узагальнити науково-педагогічні положення щодо визначення сутності процесу консультування; здійсніть порівняльний аналіз видів консультацій.
 9. 3. Етапи, стадії та логічна послідовність складання плану роботи менеджера.
 10. § 29. Стадії правотворчого процесу.
 11. 37. Бюджетний процес, його стадії та терміни здійснення.
 12. 87. Ринкова модель реалізації інвестиційного процесу. Основні етапи інвестиційного процесу.
 13. Інноваційний процес: етапи та їх характеристика.
 14. 1. Поняття кримінального процесу. Стадії кримінального процесу.
 15. 46. Соціальний процес формування права и правотворчість (нормотворчість). Стадії правотворчості (нормотворчості).
 16. Етапи процесу спілкування у навчальній діяльності.
- Антикризисное управление - Государственное и муниципальное управление в Р. Беларусь - Государственное и муниципальное управление в России - Державне і муніципальне управління в Україні - Информационные технологии в менеджменте - Исследование систем управления - История менеджмента - Контроллинг - Корпоративная социальная ответственность - Корпоративное управление - Международный менеджмент - Менеджмент организаций - Менеджмент-консалтинг - Моделирование бизнес-процессов - Организационное поведение - Организация труда менеджера - Основы менеджмента - Производственный менеджмент - Реинжиниринг бизнес-процессов - Риск-менеджмент - Сбалансированная система показателей - Сравнительный менеджмент - Стратегическое управление - Теория государственного управления - Теория организации - Управление знаниями - Управление изменениями - Управление качеством - Управление конкурентоспособностью - Управление персоналом - Управление проектами - Управленческие решения - Философия управления - Этика и культура управления -