74. РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У 70-80-Х РР.

Історична наука в Україні у 1960-1980-ті роки переживала складний і суперечливий процес свого розвитку, зумовлений згортанням хрущовської "відлиги", репресіями проти шістдесятників та дисидентів, наростанням рецидивів українофобії та ідеологічних чисток,особливо за часів партійного ідеолога Маланчука.

В офіційній радянській історіографії в Україні працювали й чесні історики, які через обставини були змушені вдаватися до марксистської ідеології, але робили свою справу дослідника української історії.

Можна умовно виділити кілька напрямів офіційної історіографії того періоду. Це і великоросійська шовіністична історіографія зі своїм відверто антиукраїнським спрямуванням, яка спричинила немало чорних плям, в українській історії шляхом застосування до неї російської схеми історичного розвитку, російщення кадрів. З офіційних видань тих років зникають самі поняття "український народ", "українська нація", були заборонені терміни Київська Русь, Київська держава, Козацько-Гетьманська держава, а сама українська ідея піддавалась остракізмові. Близькою до цього напряму, але з українським забарвленням, була промосковська течія, яку найповніше репрезентував Маланчук і його оточення. Наслідки їх вислужування перед Москвою відбиті в грубій фальсифікації української історії, в багатотомній "Історії УРСР", Українській Радянській Енциклопедії та ряді інших видань.

Як вважає дослідник Я.Калакура, частина українських істориків стояла на платформі комунізму з українським обличчям. Саме серед них сформувалася та верства, яка після проголошення незалежності України активно виступала на захист національної державної традиції.

Нарешті, офіційна історіографія була представлена істориками, які певною мірою перебували в опозиції до партійної лінії і чиї імена часто викреслювалися з видавничих планів, але час від часу з кон'юнктурних мотивів влада зверталась до їх праць. Так було з І.Крип'якевичем, Ф.Шевченком, О.Апанович, О.Компан, Я.Дзирою, Р.Івановою та ін.

Поряд з офіційною історіографією існувала неофіційна, та, яку переслідували владні структури. Вона представлена здебільшого рукописами, які поширювались нелегально через так званий самвидав. В офіційні документи не вписувались праці М.Брайчевського, Я.Дашкевича, І.Дзюби, В.Мороза та ін.

Наукові дослідження в ділянці історії України проводили фахівці Інституту археології, Інституту історії (з 1991 – Інститут історії України). Історикопартійну лінію розробляли в Інституті історії партії при ЦК КПУ (тепер - Інститут політичних і етнонаціональних досліджень), їх зусиллями були створені фундаментальні серії "Історія селянства Української РСР" в 2-х томах (К., 1969), "Історія робітничого класу Української РСР" в 2-х томах (К., 1967), "Соціально-політичне життя трудящих Української РСР" в 2-х томах (К., 1981-1985), "Очерки истории Коммунистической партии Украины" (К., 1977), позначені класовим і однобічним підходом, де історія українського народу подавалася винятково як історія розвитку виробничих сил, класової боротьби і зміни суспільно-економічних формацій.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з української історіографії.. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 74. РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У 70-80-Х РР.:

 1. 27. ГАЛИЦЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (кін. 18 – поч. 19 ст.)
 2. 44. Галицька історіографія історії України другої пол. ХІХ ст..
 3. 1. Вступ. Предмет і завдання курсу «Історія України». Джерела та історіографія.
 4. Предмет курсу історії держави і права України. Методи вивчення історії держави і права України.
 5. УКРАЇНА В ПЕРШІ МІСЯЦІ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ
 6. Радянська Україна
 7. Конституційний процес в СРСР та радянська Україна (1920-ті роки).
 8. 55. Радянська Росія і демократична Україна: проблема взаємовідносин
 9. 53. Утворення СРСР. Статус України в складі Радянського союзу.
 10. 56. Розпад Радянського Союзу й перетворення України на незалежну державу.
 11. 80. Україна в умовах демократизації радянського суспільства 1985-1991 рр.
 12. 80. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗАРУБІЖНИМИ ВЧЕНИМИ.
 13. 1. Періодизація історії України.
 14. 73. Дослідження фінансовоїексплуатації України радянським центром (М. Волобуєв, В. Доброгаєв, Є. Гловінський, К. Кононенко, І. С. Коропецький).
 15. 2. Предмет і методологія історії України.
 16. 24. Конотопська битва в історії України
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -