106.Проблеми грошового обігу та фінансів у працях українських економістів другої половини ХІХ‑початку ХХ ст.

Українськими економістами зроблено вагомий внесок у дослідження проблем грошового обігу, кредиту та фінансів. Переважна більшість наукових робіт, присвячених завданням осмислення нових явищ у галузі грошового господарства та теоретичного обґрунтування фінансових реформ, належать до другої половини XIX – початку XX ст.
Саме в цей період в Україні, як і в економічно розвинутих країнах світу, відбувався процес інтенсивного розвитку грошово-кредитних відносин, трансформації місця й ролі фінансів у господарському житті, нагальним завданням стало створення фінансово-кредитної системи, адекватної потребам ринкового розвитку економіки. Критичний аналіз існуючих концепцій грошей та подальший розвиток фінансової теорії здійснювався в умовах кризи методології класичної школи та активних пошуків нових теоретичних засад. До наукових досліджень було включено історичний, теоретичний та практичний аспекти вивчення економіки. Державна діяльність, її спрямування та наслідки стали предметом аналізу прикладної економічної науки, що розвивалась як складова політичної економії. Теоретичною основою становлення фінансової науки як самостійної галузі знань слугували ґрунтовні дослідження з історії асигнаційного обігу, державного кредиту, митної та податкової політики, фінансових реформ, здійснені українськими вченими, зокрема А.Я. Антоновичем, М.Х. Бунге, О.М. Миклашевським, І.І. Патлаєвським, П.П. Мігуліним, М.М. Коссовським та іншими.Українська фінансова думка формувалась на засадах тих основних концепцій, що існували й розвивалися в західноєвропейській економічній науці, у тому числі фінансовій, і, одночасно, під впливом специфічних історичних та політичних умов господарювання та власних традицій економічної культури.
Спрямування фінансових досліджень визначалось різнонаправленими суспільно-політичними інтересами: по-перше, економічними, що полягали в необхідності фінансового забезпечення розвитку народного господарства; по-друге, політичними, що відображали великодержавні прагнення Російської та Австро-Угорської імперій, а також внутрішньодержавне протиборство окремих соціальних груп; по-третє, національними, що були зумовлені фінансовим визиском України з боку метрополій.Послідовне дотримання історично-еволюційного підходу до аналізу господарства та окремих економічних категорій, критичне вивчення західноєвропейської економічної літератури сприяли розробці нових концептуальних засад теорії грошей та державних фінансів у працях вітчизняних економістів. Зокрема, українськими вченими було здійснено ґрунтовний аналіз сутності та форм грошей в умовах переходу до паперово-кредитного обігу. Новаторська теорія грошей М.І. Тугана-Барановського означала започаткування власне монетарної теорії – теорії державного регулювання грошового обігу та регулювання економіки через фінансово-кредитний механізм. До специфічних рис розвитку фінансової науки в Україні слід зарахувати наступні: особлива увага науковців до проблеми державних витрат, їх розподілу та ефективності; розробка питань податкової справедливості та перекладання податків як економіко-правового феномена, вивчення фінансової політики як засобу експлуатації метрополією залежних територій.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Ответы к экзамену по Истории экономических учений. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 106.Проблеми грошового обігу та фінансів у працях українських економістів другої половини ХІХ‑початку ХХ ст.:

 1. 57)Дайте характеристику кризи кріпосної системи та її відображення у працях українських економістів першої половини ХІХ ст. (В. Каразіна, М. Балудянського, І. Вернадського
 2. 57. Дайте хар-ку кризи кріпосної системи та її відображення у працях українських економістів першої половини ХІХ ст. (В. Каразіна, М. Балудянського, І. Вернадського).
 3. 107. Розробка теорії акціонерного підприємництва в українській економічній думці другої половини ХІХ‑початку ХХ ст.
 4. 3.3. ПРОБЛЕМИ АКЦЮНЕРНОГО КАПІТАЛУ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ КШЦЯ XX — ПОЧАТКУ XXI ст.
 5. 63 Початок другої світової війни. Її причини і характер. Українське питання напередодні та на початку другої світової війни.
 6. 34. Громадівський рух другої половини ХІХ ст.
 7. Політичні погляди мислителів другої половини ХІХ - першої чверті ХХ ст.
 8. 34. Особливості соціально-економічної та національної політики Миколи ІІ в українських землях кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 9. 22) Соціально-політичні вчення в Україні другої половини 19-початку 20 ст. (М. Драгоманов, М. Грушевський, В. Винниченко, В. Липинський ін..)
 10. 1. Післявоєнна відбудова та нова хвиля масових репресій другої половини 40 х-початку 50-х років в Україні.
 11. 27. Українська державна ідея другої половини ХVІІ ст.
 12. 123. Становлення господарської сис-ми радянського типу та теоретичне осмислення її засад в працях укр.економістів.
 13. 3.1. ЗАРОДЖЕННЯ ТЕОРІЇ АКЦИОНЕРНОГО КАПІТАЛУ У ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ XVIII—XIX СТ.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -