§ 10. Поняття і класифікація політичних режимів.

Політичний (державний) режим тісно пов'язаний із формами правління. Державний режим — це різновид політичного режи­му, який має домінуюче місце в суспільстві. Державний режим — це сукупність чи система методів, за допомогою яких здійснюєть­ся державна влада в суспільстві.
Він характеризується станом де­мократичних прав і свобод людини та інших суб'єктів суспіль­них відносин, відношенням державної влади до правових основ діяльності її органів. Всі держави за формою політичного режиму можна поділити на дві групи: демократичні, авторитарні. Термін “демократія” в перекладі з грецької означає влада народу. В сучасний період є багато визначень демократії. Більшість спеціалістів приходять до висновку, що демократія — це певна форма правління, зас­нована на дотриманні прав людини і свободи особи. Останнім часом демократію розглядають не тільки як владу більшості над меншістю, але і як гарантію прав меншості, прав опозиції. Де­мократія — це свобода і відповідальність усіх суб'єктів суспільних відносин за свою поведінку і діяльність. Демократичний режим — це такий режим, коли державна вла­да здійснюється з дотриманням основних прав людини, коли враховуються інтереси всіх соціальних груп населення через де­мократичні інститути: вибори, референдуми, засоби масової інформації. Демократичний режим поділяють на такі види: де­мократично-ліберальний, демократично-консервативний, демо­кратично-радикальний. Авторитарний режим — це такий режим, коли порушуються або обмежуються основні права людини, особливо її свобода, честь і гідність; коли влада зосереджується в руках невеликої групи людей або однієї особи; коли забороняється легальна діяльність політич­них партій і громадських об'єднань, які знаходяться в опозиції. Авторитарний режим має такі різновиди: тоталітарний, фашист­ський, військово-диктаторський, расистський, автократичний, вождізм. Наприклад, в колишньому СРСР в 30—50-ті роки був яскра­во виражений тоталітарний режим з ознаками вождізму.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання на іспит “Теорія держави і права”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме § 10. Поняття і класифікація політичних режимів.:

 1. 56. Політична ідеологія: поняття, рівні реалізації та роль у функціонуванні політичних режимів.
 2. 33. Типологія політичних режимів. Особливості політичного режиму в Україні.
 3. Трансформація політичних режимів
 4. 59. Типологія політичних режимів.
 5. 3. Сутність та типологія політичних режимів.
 6. 3. Взаємовідносини держави і громадянського суспільства за різних політичних режимів.
 7. 20. Порівняльна характеристика авторитарного і тоталітарного політичних режимів
 8. 27) Політичний процес, його структура і характер. Класифікація політичних процесів.
 9. 9.Дайте опис класифікації політичних режимів за Ж.Блонделем.
 10. 34.Поняття та види спеціальних правових режимів у зовнішньоекономічній діяльності.
 11. 80. Поняття політичного процесу. Етапи, форми і типи політичних процесів.
 12. 47. Поняття політичного конфлікту. Причини виникнення політичних конфліктів.
 13. 54. Охарактеризуйте співвідношення суспільної ролі та взаємного впливу громадянського суспільства і держави в умовах різних політичних режимів.
 14. 115. Теорія та класифікація політичного лідерства.
 15. 43. Політичний процес: зміст поняття, суб’єкти політичного процесу.
 16. 50. Поняття асфіксії, її класифікація. Поняття механічної асфіксії, її класифікація.
 17. Класифікація політичного лідерства.
 18. 67. Поняття надзвичайного стану. Види надзвичайних режимів за законодавством У.
 19. 114. Теорія та класифікація політичного лідерства.
 20. 16.Дайте визначення та класифікацію політичних субкультур