загрузка...

73 Громадянсько-політичне життя в умовах зміцнення авторитарно-бюрократичної системи (2-га пол. 60-х - 1-ша пол. 80-х рр.).

Дисидентський рух в Україні

Дисидентський рух виник в Україні в сер. 50-х рр. і був загальноукраїнським явищем: охоплював різні соціальні прошарки населення всіх регіонів республіки.

Дисидентський рух ставив за мету вільний розвиток української культури і мови, забезпечення громадянських прав і був проявом національно-визвольного руху.

Слід підкреслити, що більшість дисидентів не виступала проти радянської влади і прагнула мирних форм діяльності. Українські дисиденти були реформістами, а не революціонерами.

Ядро українського дисиденства склали вже відомі Вам "шістдесятники" - поети Л.Костенко, В.Симоненко, М.Вінграновський, критики ІДзюба, І.Світличтм, Є.Сверстюк, художниця А.Горська, перекладач М.Лукаш. Згодом до них приєдналися В. Стус, В.Голобородько, Ігор та Ірина Калинці, брати Горині, генерал П.Григоренко та інші.

Етапи дисидентського руху

Сер. 50-х рр. - 1968 р. - зародження дисидентства, його ідеологічне та організаційне оформлення.

На цьому етапі основним проявом дисидентства стали протести, звернення на адресу керівників країни, які стосувалися національної проблеми, репресій проти інакодумців, проблем демократизації. Поширилася безцензурна література - "самвидав" і "тамвидав". У "самвидаві" циркулювали такі визначні твори, як "Інтернаціоналізм чи русифікація" ІДзюби, "Приєднання чи возз'єднання" М.Брайчевського, "Собор у риштуванні" Є.Сверстюка, "Репортаж із заповідника їм. Берія" В. Морози. Самвидавча література була головним джерелом інформації дисидентського руху, пробуджувала патріотичні почуття, національну самосвідомість.

З метою переходу до організованих форм боротьби утворюються легальні групи дисидентів.

У 1959 р. на Львівщині виникла Українська робітничо-селянська спілка на чолі з Л.Лук'яненком, яка вимагала виходу України із складу СРСР згідно з Конституцією.

Україна мала "стати абсолютно ні від кого незалежною самостійною державою з широко розвиненим соціалістичним державним устроєм

За доносом групу заарештували.

Л.Лук'яненка засудили до страти, а через 73 доби вирок замінили 15-річним ув'язненням.

У 1967 р. органами КДБ була викрита підпільна організація "Український національний фронт", що діяла з 1964 р. на західноукраїнських землях. Учасники УНФ ставили за мету утвердження самостійної Української держави, розробили програму перебудови суспільства на демократичних засадах.

1968-1976 рр: - піднесення дисидентського руху і тимчасовий вихід його із підпілля.

Активізації діяльності дисидентів сприяли:

- інтервенція радянських війську Чехословаччину в 1968р., що викликала хвилю обурень і протестів;

- видання впродовж 1970-1974 рр. у Львові самвидавчого журналу "Український вісник", головним редактором якого був В. Чорновіл. Журнал сприяв організації і консолідації дисидентського руху;

- нарада з безпеки та співробітництва в Європі в 1975 р. Радянський Союз підписав Гельсінський Акт, який передбачав гарантію громадянських прав і свобод у країнах-учасницях наради. У 1976 р. в Україні для сприяння і контролю за реалізацією Гельсінського Акта була створена Українська Гельсінська Група, яку очолив письменник М.Руденко. Це була перша легальна дисидентська організація, її членами стали 37 чоловік - усі найбільш активні дисиденти того часу: В. Чорновіл, ЛМук'яненко, В.Стус, І.Кандиба, Ю.ІПухевич та ін. Влада вчинила погром групи. 23 чоловіки були заарештовані і позбавлені валі. У неволі загинули В.Стус, О.Тихий, Ю.Литвин. Розгром групи і репресії призвели до спаду активності дисидентського руху.

3 середини 80-х рр. - з початком перебудови - діяльність дисидентів активізується, створюються умови для національно-державного відродження. (Цей етап дисидентського руху висвітлюється далі - при огляді суспільно-політич­ного життя України в період перебудови).

Завдяки самовідданій діяльності українських дисидентів визрівала ідея про необхідність утворення власної незалежної держави, про необхідність кардинальних перетворень у всіх сферах життя радянського суспільства.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 73 Громадянсько-політичне життя в умовах зміцнення авторитарно-бюрократичної системи (2-га пол. 60-х - 1-ша пол. 80-х рр.).:

 1. 54. Охарактеризуйте співвідношення суспільної ролі та взаємного впливу громадянського суспільства і держави в умовах різних політичних режимів.
 2. 10. Політична думка Нової доби ( 17 – перша пол.. 19 ст.). Формування політології як самостійної науки наприкінці 19– поч.. 20 ст.. Макс Вебер – класик західної політології.
 3. 28.Система управління і розвиток права в українських землях у складі Польщі у 14-І-й Пол. 16 ст.ст.
 4. 8.Понятие права прир/пол-ия
 5. Монетарная пол-ка
 6. Ден. Кредитн. Пол-ка- -
 7. 2. Пол и гендер
 8. 13.Понятие и формир-ие учетной пол-ки орга-ии
 9. Понятия «пол» и «гендер»
 10. Пол в структуре индивидуальности
 11. Дивідендна пол корпорації, її види.
 12. Целью аграрной пол-ки ЕС яв-ся
 13. 23.Организационно-правовое обеспечение прир/пол-ия и ООС.
 14. 9.Принципы, формы и виды прир/пол-ия.
 15. 68.Дискреційна та недискреційна фін пол: сутнісна характер.
 16. В странах ЕСисп-ся и вертикальные и горизонт. Модели промышлен. Пол-ки:
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - Історія України - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -